Wirtualny spacer po urzędzie

Uwaga rolnicy! Zmiany w dyrektywie azotanowej!

Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 maja 2012 r.

1.    Okresy w których stosowanie nawozów jest zabronione:

- Zakaz stosowania nawozów naturalnych i organicznych na gruntach ornych od 1 listopada do końca lutego następnego roku,

- Przez cały rok na glebach nie uprawianych w tym na ugorach,

-  Zakaz stosowania nawozów płynnych naturalnych na łąkach trwałych i pastwiskach od 15 sierpnia do końca lutego następnego roku,

- Zakaz stosowania nawozów stałych naturalnych na łąkach trwałych od 1 grudnia do końca lutego następnego roku,   

- Na pastwiskach trwałych od 15 kwietnia do 15 października i od 1 grudnia do końca lutego następnego roku,

Zakazuje się stosowania nawozów azotowych mineralnych:
a)    Na gruntach ornych i uprawach wieloletnich bez względu na przebieg pogody i stan gleby od 15 października do końca lutego następnego roku (nie dotyczy producentów buraków, którzy zawarli kontrakt na dostawę buraków w terminie po 15 października),

b)    na łąkach trwałych i pastwiskach od 15 sierpnia do końca lutego następnego roku

2.    Warunki przechowywania nawozów naturalnych oraz postępowanie z odciekami

- Należy zapewnić pojemność zbiorników do przechowywania gnojówki i gnojowicy przez okres, w którym rolnicze ich wykorzystanie nie jest możliwe, odpowiadającą co najmniej 6-miesięcznej produkcji tych nawozów,

- Obornik należy przechowywać w sposób zabezpieczający przed przenikaniem odcieków do wód lub do gruntu, lub w przypadku utrzymywania zwierząt na głębokiej ściółce, w budynku inwentarskim o nieprzepuszczalnym podłożu,   

- W okresie od 1 marca do 31 października, jednak nie dłużej niż przez 12 tygodni, dopuszcza się złożenie obornika na pryzmie bezpośrednio na gruncie. Pryzm takich nie wolno lokalizować w zagłębieniach terenu, w odległości do 15 m od wód powierzchniowych i na terenach nachylonych o spadku powyżej 3%.,

- W przypadku ponownego złożenia obornika na pryzmie w kolejnym sezonie wegetacyjnym, nie wolno pryzm lokalizować w tym samym miejscu. Lokalizację pryzmy oraz datę złożenia obornika na danej działce rolnik zaznacza na mapie lub szkicu działki

3.    Dawki i sposoby nawożenia

- Ilość zastosowanych w ciągu roku nawozów naturalnych w każdym gospodarstwie nie może przekroczyć dawki 170 kg azotu w czystym składniku na ha użytków rolnych,

- Nawożenie opiera się na bilansie azotu wyliczonym metodą „na powierzchni pola” za rok poprzedni,

- Do opracowania bilansu azotu i planu nawożenia zobowiązane są wszystkie gospodarstwa o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych,

- Rolników gospodarujących na OSN zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji wszystkich zabiegów agrotechnicznych oraz uzyskiwanych plonów i zbiorów,

- Zakazuje się stosowania nawozów oraz rolniczego wykorzystania ścieków na glebach zamarzniętych powierzchniowo