Wirtualny spacer po urzędzie

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY !!

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Krotoszynie przypomina, że marzec to miesiąc, w którym trzeba przygotować wiele sprawozdań i wnieść niektóre opłaty. A oto daty i obowiązki dotyczące licznej grupy firm. Do 15 marca:

- posiadacze odpadów prowadzący ich ewidencję (także uproszczoną) i posiadacze odpadów prowadzący zakład przetwarzania są zobowiązani przedstawić na formularzu zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, a także o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów;

- wprowadzający pojazdy składają głównemu inspektorowi ochrony środowiska roczne sprawozdania o wysokości należnej opłaty za brak sieci;

- sprawozdania składają stacje demontażu i właściciele strzępiarek;

- wprowadzający baterie lub akumulatory przedkładają marszałkowi województwa roczne sprawozdanie o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów;

- wprowadzający baterie przenośne lub akumulatory przenośne przekazują marszałkowi województwa sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania wraz z wykazem punktów zbierania prowadzonych przez danego zbierającego oraz wykazem miejsc odbioru, z których zbierający odbiera zużyte ogniwa;

- wprowadzający baterie lub akumulatory przesyła do marszałka województwa wykaz zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, z którymi ma zawartą  umowę;

- wprowadzający baterie lub akumulatory przedkłada marszałkowi województwa roczne sprawozdania o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne;

- wprowadzający baterie przenośne lub akumulatory przenośne przedkłada marszałkowi województwa roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej;

- sprzedawca detaliczny przekazuje marszałkowi województwa sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej (dotyczy ona akumulatorów);

- sprawozdania składają też zbierający i prowadzący zakłady przetwarzania (ale nie sklepy czy szkoły – oni oddają zebrane ogniwa zbierającym).

Do 31 marca:

- przedsiębiorcy wytwarzający, importujący oraz dokonujący wewnątrz wspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach a także produktów wymienionych w ustawie, czyli olejów i opon, a także działające w imieniu przedsiębiorców organizacje odzysku są obowiązani do przedłożenia marszałkowi województwa sprawozdania rocznego i ewentualnie wniesienia opłaty;

- producenci i importerzy, a także eksporterzy produktów w opakowaniach przedkładają marszałkowi województwa roczne sprawozdania o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań;

- wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny przekazują głównemu inspektorowi ochrony środowiska sprawozdania o ilości i masie sprzętu wprowadzonego do obrotu w II półroczu 2011 r.;

- wprowadzający sprzęt przedkładają GIOŚ sprawozdania o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz unieszkodliwianiu w II półroczu 2011 r.;

- wprowadzający sprzęt wysyłają do GIOŚ sprawozdania o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu w II półroczu 2011 r.;

- wprowadzający sprzęt przedkładają głównemu inspektorowi ochrony środowiska sprawozdania zawierające informację o wysokości należnej opłaty produktowej odrębnie dla poszczególnych grup sprzętu w II półroczu 2011 r.;

- zbierający zużyty sprzęt przekazuje GIOŚ sprawozdanie o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu;

- sprawozdania składają też zajmujący się przetwarzaniem, recyklingiem sprzętu i organizacje odzysku.

Opracowanie  Grzegorz Ziętkiewicz
Źródło: Rzeczpospolita, 28 luty 2011 r.