Wirtualny spacer po urzędzie

Obwieszczenie Starosty Krotoszyńskiego

Zgodnie z art. 11d, ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst - Dz. U. z 2008r., nr 193, poz. 1194 z późn. zmianami),  oraz art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst – Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami),
zawiadamiam o wszczęciu postępowania na wniosek  Burmistrza Krotoszyna z dnia 30.11.2011r. – który wpłynął do tutejszego wydziału w dniu  06.12.2011r., oraz aneks do wniosku z dnia 13.01.2012r.,  w sprawie dotyczącej  wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej  dla  zadania pn.   „Budowa  ulicy  Ogrodowej  w  Chwaliszewie”.
Inwestycja obejmuje następujące nieruchomości :

- nieruchomości położone w pasie w/w ulicy, oraz w pasie ulic krzyżujących się z w/w ulicami, stanowiące działki :
1. Nieruchomości  obecnie  zajęte pod drogę i  po  ktorych przebiegać będzie inwestycja:
- obręb Chwaliszew   - działki nr  386, 1211, 1212  stanowiące  własność Miasta i Gminy Krotoszyn 
- obręb Chwaliszew   - działki, 358/1 -  stanowiąca  własność – Skarbu  Państwa
- obręb Chwaliszew   - działki 357, 177  –  stanowiące  własność Powiatu  Krotoszyńskiego
2 .Nieruchomości  podlegające  podziałom po ktorych przebiegać będzie droga
- obręb Chwaliszew, działki  nr 385, 134.
Wykaz  nieruchomości  podlegających  podziałowi:

- nieruchomości   objęte   podziałem:
Teren  inwestycji  przed podziałem oznaczony  jako  działka nr Teren  inwestycji  przed podziałem oznaczony  jako  działka nr Teren poza drogą pozostający we władaniu dotychczasowych właścicieli po podziale oznaczony jako działka nr
385 o pow. 2.400m² 385/2  o pow. 21m² 385/1  o pow. 2379 m²
134 o pow. 5.100m² 134/2 o pow. 10m² 134/1 o pow.5.090m²

Osoby fizyczne oraz podmioty prawne będące stronami postępowania w terminie 14 dni od dnia podania obwieszczenia  do publicznej wiadomości maja prawo wnoszenia swoich uwag i wniosków .
Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie, Wydział Architektury i Budownictwa, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. budynek nr 8, I piętro, pokój nr 10.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.