Wirtualny spacer po urzędzie

Zapytanie ofertowe

Na wykonanie dokumentacji : Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016- 2019 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska.

Postępowanie nie podlega  ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.ooo euro (art.4 pkt 8 ustawy). Postępowanie zgodne jest z Zarządzeniem Starosty Krotoszyńskiego nr 38/07 z dn.17 grudnia 2007 „w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych”.

1.    Beneficjent (Zamawiający): Powiat Krotoszyński
         Siedziba: 63 – 700 Krotoszyn, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10
         REGON 250854754 ,  NIP 621-169-40-66
 
2.      Opis przedmiotu zamówienia:
 
Zamówienie dotyczy wykonania dokumentacji: Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2012 - 2015 z perspektywą na lata 2016 - 2019 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska. 

Termin wykonania zadania: do końca czerwca 2012 roku
 
Oferent zobligowany jest do spełnienia następujących warunków:

- opracowania dokumentacji na podstawie udostępnionych danych z poszczególnych gmin, powiatu, GUS, WIOŚ, PZD i zarządców dróg, WZMiUW, RZGW, PSSE, RDOŚ i innych jednostek,

- wykonanie opracowania dokumentacji w formie elektronicznej w ilości 10 szt. oraz w wersji papierowej  w ilości  30 szt.,

- 4 - krotny udział w posiedzeniach : Zarządu, Komisji  Spraw Społecznych, Komisji Budżetowo- Gospodarczej i Rolnictwa oraz w Sesji Rady Powiatu,

- wszystkie koszty wliczyć w cenę oferty.

 

3. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej . Zamawiający przy dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosować będzie wyłącznie kryterium ceny – cena 100%.
 
4. Sposób oceny ofert:
 C (cena oferty) =  najniższa cena spośród złożonych ofert cenę oferty badanej  x  100 pkt.
 
5. Sposób płatności: przelew w terminie do 14 dni od podpisania protokołu odbioru dokumentacji.
 
6. Miejsce, sposób i termin składania ofert: Oferty należy dostarczyć z dopiskiem:
 
   Wykonanie dokumentacji : „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Krotoszyńskiego”

Ofertę należy dostarczyć:

w zamkniętej kopercie – na adres Starostwa Powiatowego w Krotoszynie (63-700 Krotoszyn, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp.10) w Punkcie Informacyjnym Starostwa (parter, pok. nr 12, w godz. 715 – 1515) do dnia 31 stycznia 2012 roku.
 
7.Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami i udzielania wszelkich wyjaśnień:

Grzegorz Ziętkiewicz - Starostwo Powiatowe w Krotoszynie - ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp.8, pok. nr 11, w godz. 715 – 1515, tel. 62 725 42 56 w. 317.
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Załącznik:
- wzór umowy