Wirtualny spacer po urzędzie

Komunikat Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

W dniu 1 stycznia 2012 roku, weszła w życie nowa ustawa – Prawo geologiczne i górnicze. Wprowadza ona m.in. uproszczenia dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie geologii i górnictwa. Przewiduje ponadto ograniczenie biurokracji.

Istotną nowością oczekiwaną przez wielu właścicieli nieruchomości będzie możliwość wydobywania bez koncesji piasku i żwiru na swoich działkach. Jednak piasek i żwir należy przeznaczyć na zaspokojenie własnych potrzeb. Oprócz tego wydobycie nie będzie mogło być większe niż 10 m3 w roku kalendarzowym. Nie powinno również naruszać przeznaczenia nieruchomości.

Właściciel nieruchomości, który zamierza podjąć wydobycie, będzie zobowiązany z 7-dniowym wyprzedzeniem na piśmie zawiadomić o tym starostę. Będzie jednocześnie musiał określić lokalizację zamierzonych robót oraz przewidywany czas ich wykonywania. W przypadku niedopełnienia tych warunków, zostanie naliczona podwyższona opłata eksploatacyjna.

W przypadku naruszenia wspomnianych wymagań właściwy organ nadzoru górniczego, w drodze decyzji, nakaże wstrzymanie wydobywania kopaliny. Kopia tej decyzji niezwłocznie zostanie przekazana staroście.

Warto jednocześnie podkreślić, że nowa ustawa oprócz wymienionych ułatwień zawiera również przepisy mające przeciwdziałać nielegalnej eksploatacji kopalin.

Otóż działalność wykonywana bez wymaganej koncesji albo bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych podlega opłacie podwyższonej. Taka opłata za poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin ustalona zostanie w wysokości 50 000 zł za każdy kilometr kwadratowy powierzchni terenu objętego taką działalnością. Z kolei opłata za wykonywanie robót geologicznych będzie określona w wysokości 40 000 zł za każdy kilometr kwadratowy powierzchni terenu objętego taką działalnością. Za nielegalne wydobywanie kopalin (bez wymaganej koncesji lub bez zgłoszenia Staroście zamiaru wydobycia kopalin na własne potrzeby) ustalono opłatę podwyższoną w wysokości czterdziestokrotnej stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny, pomnożonej przez ilość wydobytej bez koncesji kopaliny.

Opłaty podwyższone będą ustalane przy zastosowaniu stawki obowiązującej w dniu wszczęcia postępowania. Opłatę będzie trzeba wnieść w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.