Wirtualny spacer po urzędzie

Protest Rady Powiatu Krotoszyńskiego

Rada Powiatu Krotoszyńskiego wyraża głębokie zaniepokojenie i zdecydowanie protestuje wobec planów Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczących likwidacji  Sądu Rejonowego w Krotoszynie.
Sąd ten zarówno w okresie przedwojennym jak i powojennym funkcjonował w systemie wymiaru sprawiedliwości jako Sąd Powiatowy, bądź Sąd Rejonowy. Nigdy w swojej długiej historii nie był ośrodkiem zamiejscowym innego Sądu.
Obecny obszar działania Sądu Rejonowego w Krotoszynie pokrywa się z terenem Powiatu, który należy do największych jednostek szczebla powiatowego w Wielkopolsce. Zamieszkuje tu ponad 80.000 mieszkańców. Jest trzecim Sądem (spośród Sądów Rejonowych) w okręgu kaliskim pod względem liczby spraw, jaka do nich wpływa.

W Krotoszynie w tożsamej lub zbliżonej formie organizacyjnej funkcjonują inne organy szeroko rozumianej administracji publicznej i wymiaru sprawiedliwości i żadna z tych instytucji nie jest ośrodkiem zamiejscowym, filią bądź delegaturą innej jednostki.
W tym stanie rzeczy Radni Rady Powiatu Krotoszyńskiego zdecydowanie nie zgadają się z propozycją, aby znieść Sąd Rejonowy w Krotoszynie, a funkcjonujące dotychczas w nim wydziały uczynić wydziałami zamiejscowymi Sądu Rejonowego w Jarocinie.
Zlikwidowanie Sądu Rejonowego w Krotoszynie wiąże się automatycznie z zaprzestaniem działalności Wydziału Ksiąg Wieczystych. Wpływ spraw do tego Wydziału jest zdecydowanie większy w tut. Sądzie niż w Jarocinie.
Zlikwidowanie tego Wydziału w znacznym stopniu utrudni realizację zadań nałożonych na Starostwo Powiatowe w zakresie ewidencji gruntów i budynków, w tym udzielanie informacji innym organom, instytucjom i osobom fizycznym. Starosta Krotoszyński sporządza bowiem dokumenty przeznaczone do dokonywania wpisu w księgach wieczystych. Często niezbędne jest przeprowadzanie analiz wpisów zawartych w księgach prowadzonych w formie papierowej. Obecnie proces ten przebiega bardzo szybko i sprawnie. W konsekwencji wydawanie dokumentów przez Starostę odbywa się bez zbędnej zwłoki. Starosta  zleca również  prace geodezyjne i kartograficzne polegające na modernizacji ewidencji gruntów  i właściwa analiza stanu prawnego oraz katastralnego w Sądzie w Krotoszynie jest niezbędna.
Sąd Rejonowy w Krotoszynie w ostatnich latach znalazł się na pierwszym miejscu pod względem sprawności postępowań w sprawach karnych i cywilnych wśród jednostek podległych Sądowi Okręgowemu w Kaliszu. Bardzo istotny jest też fakt, że ma lepsze warunki lokalowe niż Sąd w Jarocinie. Dysponuje większą liczbą sal rozpraw, które są bardzo dobrze wyposażone. Nadto posiada jeszcze wolne pomieszczenia.
Radni Rady Powiatu Krotoszyńskiego nie podzielają opinii Ministerstwa, że proponowane rozwiązanie zwiększy dostępność do wymiaru sprawiedliwości natomiast są zgodni, że będzie to dużym utrudnieniem dla Mieszkańców, których prawem jest powszechny dostęp do sądu.
Proponowane przez Ministerstwo zmiany przyniosą pozorne oszczędności. Natomiast spowodują ogromne problemy organizacyjne w sądownictwie i w efekcie przedłużenie postępowań, co wiąże się ze wzrostem kosztów, za które zapłaci społeczeństwo.

 

Krotoszyn, 30 grudnia 2011 r.