Wirtualny spacer po urzędzie

Uwaga Przedsiębiorcy !!!

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Krotoszynie uprzejmie informuje wszystkich przedsiębiorców o obowiązku sporządzenia: - sprawozdań z zakresu gospodarczego korzystania ze środowiska oraz uiszczania opłat do końca stycznia 2012 roku.

Podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek prowadzić aktualizowaną co pół roku ewidencję danych zawierającą  informacje o korzystaniu ze środowiska. Na podstawie danych zebranych w ewidencjach należy ustalić wysokość opłaty według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce (Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2010r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011 – M.P. Nr 74, poz. 945).

Opłaty wnosi się za:
1. Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza  - procesy technologiczne, przeładunek benzyn silnikowych, kotły, silniki spalinowe, chów lub hodowla drobiu
2. Pobór wód- z własnych ujęć  - wody podziemne, powierzchniowe
3. Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi - ścieki, wody chłodnicze, wody opadowe lub roztopowe, wody zasolone, wody   wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych
4. Składowanie odpadów.

Podmiot zobowiązany jest do przedstawienia marszałkowi województwa oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji i danych o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat zgodnie z ustalonym wzorem.
 
- zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów.
Zbiorcze zestawienie danych, o którym mowa wyżej, posiadacz odpadów jest obowiązany przekazać marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, odbierania odpadów komunalnych, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy !

Zbiorcze zestawienie danych o odpadach za rok 2011 sporządza się na podstawie nowych wzorów formularzy stanowiących załączniki do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz.U. Nr 249, poz. 1674).