Wirtualny spacer po urzędzie

Obwieszczenie Starosty Krotoszyńskiego

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst – Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami), zawiadamiam, że w toku ponownego rozpatrywania wniosku z dnia 15.02.2011r. (data wpływu do Starostwa - 17.02.2011r.), uzupełnionego aneksem z dnia 15.03.2011r., dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania p.n. „Przebudowa ulicy Pszennej i Rolniczej (etap II) w Krotoszynie”, pismem  z dnia 30.11.2011r. wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od daty odbioru wezwania. W wyznaczonym terminie wniosek nie został uzupełniony, wobec czego zgodnie z art. 64 § 2 Kpa pozostawiono wniosek bez rozpoznania. Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.