Wirtualny spacer po urzędzie

Sesja Rady Powiatu

  XIV sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego odbędzie się  w piątek 28 października 2011 r. o godzinie 13.00 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Borzęciczkach.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.

2.    Ustalenie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu

     w okresie międzysesyjnym.

5.    Interpelacje i zapytania radnych.

6.    Wnioski i oświadczenia radnych.

7.    Organizacja oświaty powiatowej w roku szkolnym 2011/2012.

8.    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu krotoszyńskiego za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.

9.    Podjęcie uchwał w sprawie:

a)    wyrażenia zgody na zawarcie umowy bezpłatnego użyczenia przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie,

b)    wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie,

c)    określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,

d)    zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego  Nr V/24/11 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu na 2011 r.

10.Analiza oświadczeń majątkowych.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Zapytania i wolne głosy.

13. Zamknięcie obrad.