Wirtualny spacer po urzędzie

Zapytanie ofertowe

Na organizację kursu - prawo jazdy kategorii B i C, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Wykwalifikowany absolwent w powiecie krotoszyńskim”   Nr sprawy: 15/pokl – 9-2/2011 
Postępowanie nie podlega  ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.ooo euro (art.4 pkt 8 ustawy). Postępowanie zgodne jest z Zarządzeniem Starosty Krotoszyńskiego nr 38/07 z dn.17 grudnia 2007 „ w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych”. 

1.      Beneficjent (Zamawiający):

 Powiat KrotoszyńskiSiedziba: 63 – 700 Krotoszyn, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10REGON 250854754

NIP 621-169-40-66

 

2.      Nazwa projektu realizowanego w ramach POKL:

„Wykwalifikowany absolwent w powiecie krotoszyńskim”

 

3.      Opis przedmiotu zamówienia: 
 Nazwa zadaniaSzczegółowy opis
Zadanie 1Organizacja Kursu Prawa Jazdy  Kategorii BZamówienie dotyczy organizacji kursu prawa jazdy kategorii B wraz z badaniami lekarskimi dla 5 uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Krotoszynie wskazanych przez Zamawiającego.Termin realizacji: 31.10.2011 – 30.06.2012. Realizacja kursów poszczególnych uczestników odbędzie się wg indywidualnych harmonogramów po akceptacji przez Zamawiającego.

Miejsce realizacji zajęć teoretycznych: powiat krotoszyński

1. Wymagania minimalne dotyczące kursu:

- przeprowadzenie programu kursu zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z wynajmem lub udostępnieniem placu manewrowego

- sprawdzenie umiejętności kursantów w części teoretycznej i praktycznej przed dopuszczeniem do egzaminów,
- opłacenie badań lekarskich,
- zapewnienie materiałów szkoleniowych ( również w formie elektronicznej ) dla każdego uczestnika,
- umożliwienie eksponowania logo realizowanego projektu w miejscu i czasie prowadzenia zajęć teoretycznych,
2. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego prowadzenia w trakcie szkolenia list obecności uczestników z każdego dnia szkolenia teoretycznego oraz indywidualnych kart obiegowych z części praktycznej oraz przedstawienia kopii tych list Zamawiającemu w terminie 7 dni od zakończenia szkolenia. Wymienione wyżej druki dokumentów zostaną dostarczone Wykonawcy przed rozpoczęciem szkoleń.
3. Wykonawca zobowiązany jest również do przekazania Zamawiającemu kopii następujących dokumentów:
a) protokół z egzaminu wewnętrznego,
b) rejestr wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia oraz przekazania kserokopii w/w dokumentacji, potwierdzonej za zgodność z oryginałem w terminie 7 dni od daty zakończenia szkolenia, 
Zadanie 2Organizacja Kursu Prawa Jazdy  Kategorii CZamówienie dotyczy organizacji kursu prawa jazdy kategorii C wraz z badaniami lekarskimi dla 10 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu krotoszyńskiego wskazanych przez Zamawiającego.Termin realizacji: 31.10.2011 – 30.06.2012. Realizacja kursów poszczególnych uczestników odbędzie się wg indywidualnych harmonogramów po akceptacji przez Zamawiającego.Miejsce realizacji zajęć teoretycznych: powiat krotoszyński1. Wymagania minimalne dotyczące kursu:- przeprowadzenie programu kursu zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z wynajmem lub udostępnieniem placu manewrowego- sprawdzenie umiejętności kursantów w części teoretycznej i praktycznej przed dopuszczeniem do egzaminów,
- opłacenie badań lekarskich,
- zapewnienie materiałów szkoleniowych ( również w formie elektronicznej ) dla każdego uczestnika,
- umożliwienie eksponowania logo realizowanego projektu w miejscu i czasie prowadzenia zajęć teoretycznych,
2. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego prowadzenia w trakcie szkolenia list obecności uczestników z każdego dnia szkolenia teoretycznego oraz indywidualnych kart obiegowych z części praktycznej oraz przedstawienia kopii tych list Zamawiającemu w terminie 7 dni od zakończenia szkolenia. Wymienione wyżej dokumenty zostaną dostarczone Wykonawcy przed rozpoczęciem szkoleń.
3.Wykonawca zobowiązany jest również do przekazania Zamawiającemu kopii następujących dokumentów:
a) protokół z egzaminu wewnętrznego,
b) rejestr wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia oraz przekazania kserokopii w/w dokumentacji, potwierdzonej za zgodność z oryginałem w terminie 7 dni od daty zakończenia szkolenia, 
  4. Wymagania jakie musi spełnić Wykonawca zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń wymagane na etapie składania ofert:
- zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej (kopia)
-
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia  w oparciu  o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania  ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia  w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (kopia),
- zaświadczenie właściwego Starosty o wpisie do rejestru ośrodków szkolenia kierowców w zakresie kategorii C (kopia)
- akredytacja Kuratora Oświaty (kopia)Wymagania sprzętowe, jakie musi spełnić Wnioskodawca na etapie realizacji projektu:- samochody do nauki jazdy wykorzystywane podczas kursu nie mogą mieć daty produkcji wcześniejszej niż 1 czerwca 2007r.- co najmniej jeden pojazd musi być wyposażony w rejestrator monitorujący przebieg szkolenia.Wymagania zostaną uznane za spełnione na podstawie dołączonych do wniosku kserokopii odpowiednich zaświadczeń lub oryginałów oświadczeń Wykonawcy.

5. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

Przy wyborze ofert Beneficjent będzie się kierował następującymi kryteriami: 1 kryterium:  cena brutto za organizację kursów prawa jazdy kategorii B i C dla 15 uczestników łącznie  -  waga  100%  Ocenie zostaną poddane wyłącznie oferty łączne na 1 i 2 zadanie, spełniające wymagania opisane w pkt 3 i 4 niniejszego zapytania. Oferty częściowe nie będą rozpatrywane 

6. Sposób oceny ofert:

C (cena oferty) =  najniższa cena spośród złożonych ofert : cenę oferty badanej  x  100 pkt. 

7. Sposób płatności: przelew w terminie do 14 dni od dostarczenia faktury/rachunku – po zakończeniu szkolenia

8. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferty należy dostarczyć z dopiskiem:Wykonanie usług transportowych 

Ofertę wraz z załącznikami należy dostarczyć:·        

w zamkniętej kopercie – na adres Starostwa Powiatowego w Krotoszynie (63-700 Krotoszyn, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp.10) w Punkcie Informacyjnym Starostwa (parter, pok. nr 12, w godz. 7.15 – 15.15) ·        

w formie email – na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (wymagany skan podpisu na ofercie)·         faxem – nr 627253423

do dnia 20 października 2011r. do godziny 14:00 

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez rozpatrywania.  

9. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami i udzielania wszelkich wyjaśnień:

Marzena Wiśniewska – Starostwo Powiatowe w Krotoszynie – ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, pok. nr 2, w godz. 7.15 – 15.15. Tel. 62 725 42 56 w. 342.