Wirtualny spacer po urzędzie

Sesja Rady Powiatu

XIII sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego odbędzie się w piątek 30 września 2011 r. o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Krotoszynie przy ul. Kołłątaja 7.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.

2.    Ustalenie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu

     w okresie międzysesyjnym.

5.    Interpelacje i zapytania radnych.

6.    Wnioski i oświadczenia radnych.

7.    Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie krotoszyńskim w 2011 roku.

8.    Przyjęcie rocznego programu współpracy Powiatu Krotoszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok.

9.    Sprawozdanie z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)    trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania tych dotacji,

b)    upoważnienia Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego do podejmowania działań związanych z przygotowaniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie projektów ze środków Funduszu Pracy oraz współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,

c)    zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego   Nr V/24/11 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu na 2011 r.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Zapytania i wolne głosy.

13. Zamknięcie obrad.