Wirtualny spacer po urzędzie

Zapytanie ofertowe

Na przeprowadzenie kursu komputerowego ECDL w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Wykwalifikowany absolwent w powiecie krotoszyńskim” . 

Nr sprawy: 12/pokl – 9-2/2011

Postępowanie nie podlega  ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.ooo euro (art.4 pkt 8 ustawy). Postępowanie zgodne jest z Zarządzeniem Starosty Krotoszyńskiego nr 38/07 z dn.17 grudnia 2007 „ w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych”. 

1.      Beneficjent (Zamawiający):

Powiat Krotoszyński

Siedziba: 63 – 700 Krotoszyn, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10

REGON 250854754

NIP 621-169-40-66

 

2.      Nazwa projektu realizowanego w ramach POKL:

 

„Wykwalifikowany absolwent w powiecie krotoszyńskim” 

3.      Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie dotyczy realizacji pełnego, siedmiomodułowego  kursu komputerowego ECDL dla 4o uczniów szkół zawodowych i technicznych (4 grupy 10-osobowe). Kurs musi być przeprowadzony przez certyfikowanego instruktora z uprawnieniami egzaminatora ECDL.

Beneficjent zapewnia opłatę startową dla uczestników oraz zestaw podręczników do kursu.

Miejsce realizacji kursu: szkoły ponadgimnazjalne w Krotoszynie i Koźminie Wlkp. Beneficjent zapewnia dostęp do pracowni komputerowych

Wymiar godzinowy kursu: 120 godzin lekcyjnych/ 1 grupa

Tryb realizacji kursu: tryb weekendowy: piątek-sobota-niedziela lub śródtygodniowy (godziny popołudniowe).

Liczba grup: 4 grupy 10-osobowe

Termin realizacji:   01.10.2011 – 30.06.2012

4. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

Przy wyborze ofert Beneficjent będzie się kierował następującymi kryteriami:

1 kryterium:  cena brutto za przeprowadzenie kursu dla 4 grup  -  waga  100%  *Za ważne zostaną uznane wyłącznie oferty całościowe.

Proponowany przez oferentów koszt realizacji zamówienia musi zawierać:

a)      Koszt wynagrodzenia instruktora/ów posiadających uprawnienia egzaminatora/ów ECDL prowadzących kurs

5. Sposób oceny ofert:

C (cena oferty) =  najniższa cena spośród złożonych ofert :

cenę oferty badanej  x  100 pkt.

6. Sposób płatności:

Płatność będzie realizowana po zakończeniu zajęć w roku 2012, w ciągu 30 dni od dostarczenia rachunku/faktury.

7. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferty należy dostarczyć z dopiskiem:

Kurs ECDL 

Ofertę należy dostarczyć:

·         w zamkniętej kopercie – na adres Starostwa Powiatowego w Krotoszynie (63-700 Krotoszyn, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp.10) w Punkcie Informacyjnym Starostwa (parter, pok. nr 12, w godz. 7.15 – 15.15)

·         w formie email – na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (wymagany skan podpisu na ofercie)

·         faxem – nr 627253423

do dnia 29 września 2011r. (czwartek) do godziny 14.00

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez rozpatrywania. O wynikach wyboru Oferenci zostaną poinformowani do dnia 30 września 2011r.do godziny 14:00. 8. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami i udzielania wszelkich wyjaśnień: Marzena Wiśniewska – Starostwo Powiatowe w Krotoszynie – ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, pok. nr 2, w godz. 7.15 – 15.15. Tel. 62 725 42 56 w. 342.