Wirtualny spacer po urzędzie

Zapytanie ofertowe

Na realizację kursu obsługi wózków jezdniowych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Wykwalifikowany absolwent w powiecie krotoszyńskim”   Nr sprawy: 11/pokl – 9-2/2011 
Postępowanie nie podlega  ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.ooo euro (art.4 pkt 8 ustawy). Postępowanie zgodne jest z Zarządzeniem Starosty Krotoszyńskiego nr 38/07 z dn.17 grudnia 2007 „ w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych”. 
 

1.      Beneficjent (Zamawiający):

Powiat KrotoszyńskiSiedziba: 63 – 700 Krotoszyn, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10REGON 250854754NIP 621-169-40-66 

2.      Nazwa projektu realizowanego w ramach POKL:

„Wykwalifikowany absolwent w powiecie krotoszyńskim”

3.      Opis przedmiotu zamówienia:

Realizacja kursu obsługi wózków jezdniowych dla pełnoletnich uczniów szkół zawodowych i technicznych

Wymiar godzinowy kursu: 50 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych na placu manewrowym zapewnionym przez Oferenta, zakończony egzaminem praktycznym i teoretycznym/ 1 grupaTryb realizacji kursu: tryb weekendowy: piątek-sobota-niedziela.

Liczba grup: 5 grup 10-osobowych (2 grupy w roku 2011, 3 grupy w roku 2012)

Termin realizacji:

a)      2 grupy w terminie 1.10 – 31.12.2011r.

b)     2 grupy w terminie 1.01 – 30.06.2012r.

c)      1 grupa w terminie 1.10 – 31.12.2012

Miejsce realizacji:

Krotoszyn i  Koźmin Wlkp.

  4. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

Przy wyborze ofert Beneficjent będzie się kierował następującymi kryteriami:

1 kryterium:  cena brutto za przeprowadzenie kursu dla 5 grup  -  waga  100%   

 *Za ważne zostaną uznane wyłącznie oferty całościowe.

Proponowany przez oferentów koszt realizacji zamówienia musi zawierać:

a)      Materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika

b)      Koszt wynagrodzenia instruktora/ów prowadzących kurs

c)      Wynajęcie/udostępnienie placu manewrowego do zajęć praktycznych

d)      Koszt przeprowadzenia egzaminu teoretycznego i praktycznego

 5. Sposób oceny ofert:C (cena oferty) =  najniższa cena spośród złożonych ofert :

cenę oferty badanej  x  100 pkt.

 6. Sposób płatności: Płatność będzie realizowana w dwóch transzach: do 31.12.2011r. za przeprowadzenie pierwszych dwóch zaplanowanych kursów oraz po zakończeniu trzech kolejnych szkoleń w roku 2012, przelewem w terminie do 30 dni od dostarczenia rachunku.  

7. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferty należy dostarczyć z dopiskiem:Kurs obsługi wózków jezdniowych

 

Ofertę należy dostarczyć:

·         w zamkniętej kopercie – na adres Starostwa Powiatowego w Krotoszynie (63-700 Krotoszyn, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp.10) w Punkcie Informacyjnym Starostwa (parter, pok. nr 12, w godz. 7.15 – 15.15)

·         w formie email – na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (wymagany skan podpisu na ofercie)·         faxem – nr 62 7253423do dnia 22 września 2011r. (czwartek) do godziny 14.00  Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez rozpatrywania. O wynikach wyboru Oferenci zostaną poinformowani do dnia 23 września 2011r.do godziny 14:00. 8. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami i udzielania wszelkich wyjaśnień: Marzena Wiśniewska – Starostwo Powiatowe w Krotoszynie – ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, pok. nr 2, w godz. 7.15 – 15.15. Tel. 62 725 42 56 w. 342.