Wirtualny spacer po urzędzie

Sesja Rady Powiatu w Baszkowie

XII sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego odbędzie się w piątek 19 sierpnia 2011 r. o godzinie 11.00 w Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.

2.    Ustalenie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu

     w okresie międzysesyjnym.

5.    Interpelacje i zapytania radnych.

6.    Wnioski i oświadczenia radnych.

7.    Domy pomocy społecznej powiatu krotoszyńskiego – standardy usług.

8.    Przyjęcie informacji  o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Krotoszyńskiego za I półrocze 2011 r., informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2011-2014 oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ za I półrocze 2011 r.

9.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2011 r.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)    zmiany uchwały Nr VII/36/11 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie określenia zadań i ustalenia planu finansowego środków przekazanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

b)    określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłaty za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej oraz placówce opiekuńczo – wychowawczej

c)    zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego           Nr V/24/11 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu na 2011 r.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Zapytania i wolne głosy.

12. Zamknięcie obrad.