Wirtualny spacer po urzędzie

Zapytanie ofertowe

na wykonanie nalepek informacyjnych w ramach promocji Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata  2007-2013 pn. „Przebudowa, rozbudowa i doposażenie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krotoszynie”. 

Krotoszyn, dnia 28 lipca 2011 r.

 Zapytanie ofertowe 

na wykonanie nalepek informacyjnych w ramach promocji Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata  2007-2013 pn. „Przebudowa, rozbudowa i doposażenie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krotoszynie”. 

Nr sprawy: 01/wrpo-cku/2011 

Postępowanie nie podlega  ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.ooo euro (art.4 pkt 8 ustawy). Postępowanie zgodne jest z Zarządzeniem Starosty Krotoszyńskiego nr 38/07 z dn.17 grudnia 2007 „ w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych”. 

 1.     Beneficjent : Powiat KrotoszyńskiSiedziba: 63 – 700 Krotoszyn, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10REGON 250854754; NIP 621-169-40-66

2. Zamawiający  (do faktury VAT):  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie, 63-700 Krotoszyn, ul. Mickiewicza 11REGON 000182254; NIP 621-110-62-18 

3. Nazwa projektu realizowanego w ramach WRPO 2007-2013: „Przebudowa, rozbudowa i doposażenie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krotoszynie”. Priorytet V – Infrastruktura dla Kapitału Ludzkiego, Działanie 5.2 – Rozwój Infrastruktury Edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego, Schemat II - Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury kształcenia ustawicznego 

4. Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie dotyczy wykonania: 

Projektu graficznego oraz wykonania nalepek informacyjnych – w nakładzie 320 sztuk.

Zakres zamówienia obejmuje:                                                                    - zaprojektowanie nalepek informacyjnych zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji,  a w szczególności zgodnie z rozdziałem 6.3 podrozdziałem 3 (dostępne na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl ) wymienionych Wytycznych- wykonanie zaprojektowanych nalepek informacyjnych - po formalnej akceptacji przez zamawiającego,- dostawę nalepek do miejsca realizacji inwestycji – siedziby zamawiającego 

5.  Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

Przy wyborze ofert Beneficjent będzie się kierował następującymi kryteriami: 1 kryterium:  cena  -  waga  100% 

6. Sposób oceny ofert:C (cena oferty) =  najniższa cena spośród złożonych ofert : cenę oferty badanej  x  100 pkt. 

7. Termin i miejsce realizacji zamówienia:  

  • Miejsce realizacji zamówienia: 

Miejsce inwestycji (Krotoszyn, ul. Mickiewicza 11) Termin realizacji zamówienia: -projekt do 16 sierpnia 2011r. - wykonanie do 30 sierpnia  2011r.    

8.  Miejsce, sposób i termin składania ofert: Oferty należy złożyć  z dopiskiem: „ Oferta na nalepki  informacyjne 01/wrpo-cku/2011 .” drogą elektroniczną (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. )lub w zamkniętej kopercie – na adres Starostwa Powiatowego w Krotoszynie (63-700 Krotoszyn, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp.10)  lub w Punkcie Informacyjnym Starostwa (parter, pok. nr 12, w godz. 7.15 – 15.15) do dnia 10 sierpnia 2011r.  Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez rozpatrywania.

9.  Wykonawca składając ofertę składa następujące dokumenty:1.      Ofertę cenową (zał. nr 1)2.  Oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu do stosowania przy realizacji zamówienia wytycznych dla beneficjentów WRPO w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych zgodnie z zasadami promocji projektów dla Beneficjentów WRPO. (zał. nr 1) Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: 

Marzena Wiśniewska – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Starostwo Powiatowe w Krotoszynie – ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, pok. nr 2, poniedziałek – piątek, godz. 7.15 – 15.15

Załączniki: Formularz ofertowy