Wirtualny spacer po urzędzie

Absolutorium, odznaczenia i apel

Podczas X sesji Rady Powiatu Krotoszyńskiego radni obradowali nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu. Sprawozdanie finansowe za wykonanie budżetu 2010 zostało zaakceptowane jednogłośnie.

  W trakcie sesji, która odbyła się 28 czerwca, miało miejsce kilka doniosłych momentów. Pierwszym z nich było wręczenie Odznaki Honorwej Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego - Leszkowi Kulce (staroście krotoszyńskiemu za wybitne zasługi na rzecz umacniania i rozwoju samorządności terytorialnej, kreowanie pozytywnego wizerunku Powiatu Krotoszyńskiego i Wielkopolski w kraju i poza jego granicami  oraz osiągnięcia w  działalności społecznej.); Lucynie Korsak (pedagogowi Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie, Prezesowi Stowarzyszenia Na Rzecz Przeciwdziałania Uzależnieniom i Wspierania Rozwoju Psychicznego Dzieci i Młodzieży „SZANSA” w Krotoszynie za szczególny wkład w rozwój oświaty oraz zaangażowanie w życie społeczne Powiatu Krotoszyńskiego, w tym realizację cennych inicjatyw i projektów wspierających dzieci i młodzież zagrożoną patologią) Janowi Krysztofiakowi (Członkowi Zarządu Klubu Sportowego „KROTOSZ” w Krotoszynie za zasługi na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu  oraz zaangażowanie w życie społeczne Powiatu Krotoszyńskiego) dr. Józefowi Zdunkowi (Prezesowi Towarzystwa Miłośników i Badaczy  Ziemi Krotoszyńskiej, Prezes Koła PTTK Pracowników Oświaty i Wychowania w Krotoszynie za szczególne zasługi na rzecz dokumentowanie i upowszechniania historyczno-kulturalnej spuścizny Ziemi Krotoszyńskiej i Wielkopolski oraz popularyzację jej walorów krajoznawczo-turystycznych). Wręczenia dokonał radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Franciszek Marszałek. W imieniu odznaczonych podziękowania złożyła pani Lucyna Korsak. Ze względu na stan zdrowia odznaczenia nie odebrał na sesji pan Jan Krysztofiak – zostanie ono wręczone w późniejszym czasie.  

Kolejnym istotnym momentem była dyskusja i głosowanie nad absolutorium dla zarządu. We wprowadzeniu do dyskusji starosta L. Kulka przypomniał, że rok 2010 był ostatnim rokiem  III  kadencji, a jednocześnie rozpoczął kolejną IV kadencję samorządu Powiatu Krotoszyńskiego.  Podobnie jak w latach poprzednich zrealizowano bez zakłóceń  podstawowe, nałożone na powiaty zadania bieżące. Rok 2010 był jednakże rokiem wyjątkowym jeśli chodzi o poziom  inwestycji, a stało się to możliwe dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych w tym środków unijnych oraz dzięki akceptacji Wysokiej Rady i znacznym wsparciu bezpośrednio ze środków budżetu powiatu. Na inwestycje wydano blisko 22 mln złotych. Udało się sfinalizować szereg przedsięwzięć przede wszystkim w drogownictwie, ale także w oświacie i ochronie zdrowia. Najważniejsze  zadania zrealizowane w roku 2010 to oczywiście inwestycje drogowe  w Krotoszynie i nie tylko. Rozpoczęto i ukończono przebudowę dróg na ciągu ulic: Wiejska, Szosa Benicka, Ściegiennego za prawie 6 mln złotych. Zakończono I etap przebudowy ciągu ulic  od ul. Magazynowej do ul. Staszica, część ul. Rawickiej i Łukasiewicza, których ogólny koszt wyniósł blisko 5 mln złotych. Zakończenie inwestycji przebudowy całej ul. Staszica przewidziane jest w roku bieżącym  przy koszcie rzędu 5 mln złotych. Tylko na te dwa zadania pozyskano ze środków unijnych  6,5 mln złotych.  Kolejną zrealizowaną inwestycją drogową to przebudowa ulicy  Grudzielskiego, gdzie pozyskaliśmy środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 2,5 mln złotych.  Ogólny koszt tej inwestycji wyniesie ok. 5,5 mln złotych.  Ponad 1 mln złotych kosztowała przebudowa ronda w pobliżu stadionu krotoszyńskiego. Kontynuowano również zadania na terenie Powiatu Krotoszyńskiego min. na drogach Skałów – Gościejew, Bożacin – Lutogniew, Grębów i Rębiechów. W sumie na remonty inwestycyjne  wydano 20 mln złotych. Skala inwestycji była w roku ubiegłym bardzo duża i nieporównywalna do lat poprzednich.

W roku 2010 rozpoczęto także budowę sali gimnastycznej przy  Liceum Ogólnokształcącym w Koźminie Wlkp. Inwestycję tą ukończono w roku 2011. Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł 2,5 mln złotych, jednak biorąc pod uwagę dochód ze sprzedaży budynku internackiego można stwierdzić, że obciążenie budżetu z tego tytułu wyniosło  1,5 mln złotych. Kontynuowano także doposażenie krotoszyńskiego szpitala  w nowoczesny sprzęt, rozpoczęto także jego rozbudowę, choć główne koszty zostaną poniesione w roku bieżącym. Pozyskano także środki na termomodernizację i budowę lądowiska dla śmigłowców. Szpital otrzymał wsparcie w wysokości 500 tys. złotych w roku bieżącym , które docelowo wyniesie ok. 3 mln złotych. Środki własne były także angażowane w inne dziedziny związane z bezpieczeństwem publicznym i społecznym w sumie ponad 300 tys. złotych.

W tym miejscu p. Starosta podziękował włodarzom gmin, burmistrzom oraz wójtowi  za dobrą współpracę i wkład finansowy w realizację wielu przedsięwzięć. Dalej skierował słowa podziękowania i wdzięczności za dużą pomoc, skuteczne działania w pozyskiwanie funduszy na szereg inwestycji posłowi Maciejowi Orzechowskiemu.  Jak co roku w budżecie powiatowym  spore nakłady przeznaczono na edukację, oświatę. Baza materialna oświaty ulega ciągłej poprawie. W roku 2010 na inwestycje i remonty przekazano  przeszło 2 mln złotych. Większość tej kwoty dotyczyła  wspomnianej wcześniej budowy sali gimnastycznej w Koźminie, ale także w tym przypadku poszukiwano innych źródeł finansowania poza budżetem powiatu min. na budowę  bieżni przy LO w Krotoszynie. Cieszy również aktywność i skuteczność jednostek organizacyjnych powiatu  takich  jak  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy, które pozyskiwały środki pisząc wiele programów. 

- Należy sobie zdać sprawę, że ten wysoki poziom inwestycji, które były realizowane i będą kontynuowane w roku 2011 wymagał oprócz znaczącego finansowania przez środki zewnętrzne zaciągania zobowiązań.  Wyemitowano obligacje  na kwotę ponad 15 mln złotych. Zadłużenie powiatu wzrosło do poziomu blisko 20 mln złotych. Jest to już końcowa granica naszych działań, której nie można przekroczyć.  Obsługa zadłużenia będzie kosztowna i zmniejszy możliwość inwestowania na najbliższe lata. Odbędzie się to w dużym stopniu ograniczeniem wydatków bieżących. Gdybyśmy jednak nie podjęli odpowiednich decyzji to powiat straciłby możliwość pozyskania środków zewnętrznych  - podsumował starosta.

Następnie przewodnicząca Komisji Rewizyjnej pani Sławomira Fedorowicz przedstawiła wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi. Radni  już przed sesją otrzymali uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 czerwca w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Krotoszyńskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2010 r. Absolutorium udzielono 18 głosami „za”.

Na sesji czerwcowej poruszono też istotny problem dotyczący bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 15 przebiegającej przez powiat. Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego  Andrzej Wichłacz przedstawiając projekt apelu w tej sprawie stwierdził, iż ostatnie tragiczne wydarzenie na drodze krajowej nr K 15, które miało miejsce 13 czerwca br., w wyniku którego zginęły dwie osoby, odbiło się głębokim echem w naszej lokalnej społeczności. W tym miejscu  należałoby postawić wiele pytań, jedno z nich brzmi, czy gdyby stan nawierzchni drogi był dobry to do tak tragicznego wypadku by doszło. Dalsze przesuwanie w czasie remontu drogi będzie skutkowało wieloma zdarzeniami dlatego też nie będąc obojętnym na ludzkie tragedie Komisja Bezpieczeństwa i Porządku  na swoim posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2011 roku  podjęła inicjatywę zgłoszoną przez radnego Przemysława Jędrkowiaka na posiedzeniu Komisji Budżetowo – Gospodarczej i Rolnictwa i przygotowała projekt apelu do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o przyspieszenie remontu drogi krajowej K 15.

Pod dyskusji radni przyjęli apel o następującej treści:

A P E LRADY  POWIATU  KROTOSZYŃSKIEGO 

            Rada Powiatu Krotoszyńskiego zwraca się  z apelem o przyspieszenie realizacji  modernizacji drogi krajowej nr K15 na odcinku Zduny - Krotoszyn – Jarocin, ze szczególnym uwzględnieniem odcinka Krotoszyn – Koźmin Wielkopolski. Naszym zdaniem stan nawierzchni kwalifikuje drogę do wyłączenia z eksploatacji. Problem katastrofalnego stanu drogi sygnalizowany jest od wielu lat.

Analizując ilość zdarzeń drogowych w latach 2007-2011 na odcinku drogi Krotoszyn – Wałków odnotowano 11 wypadków drogowych, w których zginęło 10 osób, a 6 zostało rannych. Ponadto na tak krótkim 25 kilometrowym odcinku drogi wydarzyło się 196 kolizji drogowych . Najczęstszą przyczyną zaistniałych zdarzeń jest    nie tylko nadmierna prędkość, ale przede wszystkim zły stan nawierzchni drogi (głębokie koleiny, ubytki nawierzchni).

Szczególnie tragiczne żniwo przyniósł rok bieżący. 26 marca w miejscowości Wałków zginęły 2 osoby, a już 13 czerwca w miejscowości Bożacin zginęły kolejne dwie osoby. Jedną z przyczyn tych tragicznych w skutkach wypadków jest zły stan nawierzchni drogi K15.

Odwlekanie  w czasie  kapitalnego remontu będzie skutkowało dalszymi, tragicznymi zdarzeniami drogowymi. Bieżące remonty  nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.

Mając na uwadze bezpieczeństwo  uczestników ruchu drogowego, gdzie jednym z jego elementów jest stan nawierzchni drogi, Rada Powiatu Krotoszyńskiego w imieniu mieszkańców powiatu oraz osób przemieszczających się tranzytem przez powiat krotoszyński, domaga się  podjęcia wszelkich możliwych działań celem przyspieszenia realizacji inwestycji drogowej - drogi krajowej K15 na odcinku Zduny - Krotoszyn – Jarocin. 

 Tekst: na podst. protokołu obrad, Fot.:M.Krupa IK