Wirtualny spacer po urzędzie

Sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego

XXVIII sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego odbędzie się w piątek 29 września 2017 r. o godzinie 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Krotoszynie, przy ul. Kołłątaja 7.

Porządek obrad:

 1.      Otwarcie sesji.

2.      Ustalenie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

4.      Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.

5.      Interpelacje radnych.

6.      Wnioski i oświadczenia radnych.

7.      Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o pomocy finansowej udzielanej gospodarstwom rolnym.

8.      Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      przyjęcia Rocznego programu współpracy Powiatu Krotoszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 rok,

b)      wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Krotoszyński,

c)      zmiany uchwały nr LIV/251/10 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych,

d)      zmiany uchwały nr XXIII/121/12 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych,

e)      zmiany uchwały nr LI/270/14 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 29 października 2014 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych,

f)       zmiany uchwały nr X/66/15 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych,

g)      zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr XXVIII/180/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na 2017 rok,

h)      zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr XXVIII/179/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2017-2020.

9.      Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

10.  Zapytania i wolne głosy.

11.  Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący

Rady Powiatu

Leszek Kulka