Wirtualny spacer po urzędzie

Sesja absolutoryjna

 X sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego odbędzie się we wtorek  28 czerwca 2011 r. o godzinie 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego   w Krotoszynie, ul. Kołłątaja 7.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.

2.    Ustalenie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu

     w okresie międzysesyjnym.

5.    Interpelacje i zapytania radnych.

6.    Wnioski i oświadczenia radnych.

7.    Podjęcie uchwał w sprawie:

a)   zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2010 rok,

b)   udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Krotoszyńskiego za 2010 rok,

c)   zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Krotoszyńskim a Miastem i Gminą Krotoszyn w sprawie powierzenia przez Powiat Krotoszyński Miastu i Gminie Krotoszyn prowadzenia doradztwa metodycznego dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Krotoszyński,

d)    ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie  pojazdów na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym,

e)    zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr V/24/11 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu na 2011 r.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Zapytania i wolne głosy.

12. Zamknięcie obrad.