Wirtualny spacer po urzędzie

Sesja Rady Powiatu

 IX sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego odbędzie się w środę  25 maja 2011 r. o godzinie 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Krotoszynie, ul. Kołłątaja 7.     

Porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.

2.    Ustalenie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu

     w okresie międzysesyjnym.

5.    Interpelacje i zapytania radnych.

6.    Wnioski i oświadczenia radnych.

7.    Sprawozdanie z działalności SPZOZ w 2010 r. z uwzględnieniem bieżącej sytuacji finansowej.

8.    Podsumowanie wyników kontroli przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska na obszarze powiatu krotoszyńskiego w 2010 r.

9.    Podjęcie uchwał w sprawie:

a)    wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu przez SPZOZ w Krotoszynie,

b)    wyrażenia zgody na zawarcie umowy bezpłatnego użyczenia przez SPZOZ w Krotoszynie,

c)    określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, rodzajów i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród,

d)    sprostowania błędu w uchwale nr VII/38/11 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr V/24/11 z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu na 2011 r.,

e)    zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr V/24/11 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu na 2011 r.,

f)     zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr V/25/11 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2011-2014.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Zapytania i wolne głosy.

12. Zamknięcie obrad.