Wirtualny spacer po urzędzie

Zapytanie ofertowe

Na skład i wydruk folderu promocyjno - informacyjnego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Wykwalifikowany absolwent w powiecie krotoszyńskim”

Nr sprawy: 03/pokl – 9-2/2011

Postępowanie nie podlega  ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.ooo euro (art.4 pkt 8 ustawy). Postępowanie zgodne jest z Zarządzeniem Starosty Krotoszyńskiego nr 38/07 z dn.17 grudnia 2007 „ w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych”. 

1.    Beneficjent (Zamawiający):

Powiat Krotoszyński

Siedziba: 63 – 700 Krotoszyn, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10

REGON 250854754

NIP 621-169-40-66

2.    Nazwa projektu realizowanego w ramach POKL:

 „Wykwalifikowany absolwent w powiecie krotoszyńskim”

 3.    Opis przedmiotu zamówienia:

 Zamówienie dotyczy :

Skład i wydruk Folderu wg dostarczonego przez Zleceniodawcę projektu spełniający łącznie następujące kryteria techniczne:

Format:                A5
Papier:                   kreda mat 300g, środek: kreda mat 170g
Okładka:                folia mat 1/0 i lakier UV wybiórczy 1/0
Kolor:                     4/4 dwustronnie
Szycie:                    płaskie pionowe
Ilość stron:           4+36
Nakład:                  2500szt

 4. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

 Przy wyborze ofert Beneficjent będzie się kierował następującymi kryteriami:

1 kryterium:  cena  -  waga  100%    

 5. Sposób oceny ofert:

C (cena oferty) =  najniższa cena spośród złożonych ofert :

cenę oferty badanej  x  100 pkt.

 

6. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

 

  • Miejsce realizacji zamówienia:  Krotoszyn, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10
  • Termin realizacji zamówienia: do 28 marca 2011r.
  • Sposób płatności: przelew w terminie do 14 dni od wystawienia rachunku

 

7. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferty należy dostarczyć z dopiskiem:

Wykonanie składu i wydruku folderu informacyjno-promocyjnego

 

Ofertę należy dostarczyć:

·         w zamkniętej kopercie – na adres Starostwa Powiatowego w Krotoszynie (63-700 Krotoszyn, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp.10) w Punkcie Informacyjnym Starostwa (parter, pok. nr 12, w godz. 7.15 – 15.15)

·         w formie email – na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (wymagany scan podpisu na ofercie)

·         faxem – nr 627253423

do dnia 14 marca 2011r. do godziny 15.15

 

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez rozpatrywania.

 

8. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami i udzielania wszelkich wyjaśnień:

 

Marzena Wiśniewska – Starostwo Powiatowe w Krotoszynie – ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, pok. nr 2, w godz. 7.15 – 15.15. Tel. 62 725 42 56 w. 342.