Wirtualny spacer po urzędzie

Rada uchwaliła budżet powiatu

28 stycznia Rada Powiatu Krotoszyńskiego uchwaliła Budżet na rok 2011. Jednocześnie, po raz pierwszy, uchwalono nowy dokument jakim jest Wieloletnia Prognoza Finansowa. Zastępuje ona Wieloletni Plan Inwestycyjny, ale ma wymiar znacznie szerszy.

 

W ramach procedowania budżetu przedstawiono opinie komisji, które wygłosili przewodniczący – Renata Zych – Kordus  i Henryk Szkudłapski. Radni zwracali uwagę na szereg zagrożeń jakie niesie zadłużenie budżetu spowodowane wyjątkowo dużą aktywnością inwestycyjną w ostatnich latach, a szczególnie w roku 2010. Zwrócił na to uwagę w swym wystąpieniu także starosta Leszek Kulka, który powiedział:

Przedkładając Wysokiej Radzie projekt budżetu na 2011 rok wraz z autopoprawkami jestem przekonany, iż w chwili obecnej jest to najlepszy budżet, na jaki możemy sobie pozwolić. Jest to jednocześnie budżet z deficytem w wysokości, która jest już niebezpieczna dla przyszłości finansowej powiatu. Zadłużenie powiatu na koniec 2011 roku przekroczy bowiem 20 milionów złotych. Nowa ustawa o finansach publicznych, która weszła w życie  1 stycznia 2010 roku narzuca dodatkowe ograniczenia, stąd przy realizacji tego budżetu i następnych konieczna będzie ścisła dyscyplina, a ewentualne dodatkowe dochody, czy niższe wydatki powinny zmniejszać wielkość deficytu budżetowego i tym samym łącznego zadłużenia.

Jednocześnie włodarz powiatu wyjaśnił przyczyny takiego stanu rzeczy i plany na najbliższy rok:

Absolutnym priorytetem roku 2011 jest dokończenie rozpoczętych inwestycji (współfinansowanych ze środków unijnych) przy jednoczesnym nieprzekroczeniu maksymalnej kwoty zadłużenia sięgającej na koniec 2011 roku 20,5 miliona złotych.  Wśród inwestycji chodzi zwłaszcza o budowę dróg, rozbudowę szpitala i budowę sali sportowej przy koźmińskim liceum.  Aby te zadania, jak również zadania z kilku lat poprzednich sfinansować trzeba było pozyskać znaczące środki zewnętrzne.Na 2011 rok planujemy ukończenie trzech  bardzo poważnych przedsięwzięć inwestycyjnych.Pierwszym realizowanym zadaniem jest przebudowa ciągu dróg – od ulicy Magazynowej, po przez ulicę Rawicką, Łukasiewicza, aż do końca ulicy Staszica w Krotoszynie. Zadanie zostało wykonane w ubiegłym roku w zakresie od ulicy Magazynowej do końca ulicy Łukasiewicza. Pozostała do zakończenia tej inwestycji przebudowa całej ulicy Staszica. Przewidywany na ten rok koszt to 4,5 miliona złotych, z czego środki WRPO to prawie 1,9 miliona złotych. Drugie zadanie dotyczy rozbudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w krotoszyńskim szpitalu. Zadanie to także otrzymało wsparcie WRPO w łącznej kwocie ponad 5 milionów złotych. Podobnie jak zadanie drogowe pod roboczą nazwą – Parcelki etap II, o której mówiłem przede chwilą, rozbudowa SOR rozpoczęła się pod koniec roku poprzedniego, ale dokończenie i finansowanie odbędzie się w bieżącym roku budżetowym. Na ten cel Powiat Krotoszyński przeznacza w budżecie ogromną kwotę 2,7 miliona złotych. Dodatkowo z budżetu powiatu wsparcie otrzymają dwie inne inwestycje realizowane przez SPZOZ – budowa lądowiska dla śmigłowców oraz termomodernizacja budynków szpitalnych. W sumie budżet Powiatu Krotoszyńskiego zasili SPZOZ w bieżącym roku kwotą ponad 3 milionów złotych.

Ostatnim dużym zadaniem inwestycyjnym ujętym w budżecie na 2011 rok jest budowa sali gimnastycznej przy koźmińskim liceum. Budowa jest praktycznie zakończona, ale część płatności (750 tysięcy złotych) przypada na rok 2011. W sumie wartość tej inwestycji to 2,5 miliona złotych. Uwzględniając wpływy ze sprzedaży nieruchomości (850 tysięcy złotych) można stwierdzić, że faktyczne koszty budżetu związane z budową to niewiele ponad 1,5 miliona złotych.

Starosta zaznaczył w swym wystąpieniu, że podczas dyskusji nad nowym budżetem zgłoszono wiele projektów do realizacji, zarząd starał się je uwzględnić, ale nie był w stanie ująć wszystkich przedsięwzięć. Zastrzegł też, że dla powiatowej kasy nadszedł czas oszczędzania, które  obejmie nie tylko remonty i bieżące wydatki: Z wyjątkiem nauczycieli nie przewidziano w budżecie 2011 roku żadnych podwyżek wynagrodzeń dla pracowników jednostek powiatowych, w tym Starostwa. Niewielkiemu obniżeniu podlegają diety radnych rady powiatu – podkreślił L. Kulka.

Ostatecznie budżet powiatu uchwalono 16 głosami „za”, przy 2 „przeciwnych” i 1 „wstrzymującym się”. Po stronie wydatków (po autopoprawkach przegłosowanych na sesji)  osiągnie on wartość 80  888 698,00 zł, po stronie dochodów – 76 219 357 zł. Deficyt wyniesie – 4 669 341,00 zł.

Oszczędnościowy kurs budżetu wymusza także nowy dokument jakim jest Wieloletnia Prognoza Finansowa . Sporządzono ją w oparciu o ostrożne szacunki dochodów i oszczędne gospodarowanie budżetem po stronie wydatków. Samorządy w całej Polsce muszą  bowiem, aby spełnić ustawowe wymogi, obowiązujące w pełni od 2014 roku, znacznie zmniejszyć zadłużenie i powiększyć nadwyżkę operacyjną. 

Pełna treść budżetu na 2011 wkrótce ukaże się wkrótce na stronie internetowej Starostwa (w Biuletynie Informacji Publicznej).