Wirtualny spacer po urzędzie

Konkurs ?Równać szanse?

Punkt  Informacyjny dla organizacji pozarządowych zaprasza do zapoznania się z ofertą konkursu w ramach programu „Równać szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Celem konkursu jest wsparcie działań służących wyrównywaniu szans młodzieży z małych miejscowości na dobry start w dorosłe życie. O dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy (pomiędzy 1 czerwca 2011 r. a 30 listopada 2012 r.), prowadzone ze stałą, minimum 25-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat, mogą ubiegać się organizacje pozarządowe z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.

Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2011”
PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności administrowany przez
Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. ZASADY:
1. Misja Programu „Równać Szanse”
Misją Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców).
Dobry start rozumiany jest jako realizowanie przez  młodych ludzi samodzielnie i realistycznie  określonych celów życiowych (w tym także celów edukacyjnych).
2. Cel Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego
Celem konkursu jest wsparcie realizowanych przez organizacje pozarządowe projektów, które rozwijają u młodzieży:
3 umiejętność właściwej oceny środowiska,  w którym dorasta, poprzez włączanie jej w proces poznawania środowiska lokalnego i analizowanie swoich mocnych i słabych stron;
3 umiejętność samodzielnego i aktywnego planowania własnej przyszłości, poprzez udział w opracowaniu celów i harmonogramu projektu oraz badaniu jego efektów, a także poprzez naukę praktycznych umiejętności przydatnych w osiąganiu celów życiowych.
3 umiejętność pozyskiwania wsparcia społecznego, poprzez nawiązywanie nowych relacji społecznych (z ludźmi i instytucjami), a także rozwijanie umiejętności pracy w grupie;
3 przekonanie o własnych możliwościach, poprzez publiczne prezentowanie własnych działań  i ich efektów, udział młodych ludzi w rozpowszechnianiu informacji o projekcie oraz stwarzanie (za pośrednictwem projektu) możliwości odniesienia osobistego sukcesu.
3. Podstawowe informacje o konkursie
3.1. Podmioty uprawnione do udziału w konkursie
Organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców).
Uwaga! O dotację  nie mogą  ubiegać się organizacje, które aktualnie realizują  inne projekty w ramach OKG i RKG Programu Równać Szanse.
3.2. Formy wsparcia dla projektodawców
3  dotacje do 40 000 zł na projekty trwające 15miesięcy, realizowane pomiędzy 1 czerwca 2011 r. a 30 listopada 2012 r.
3 szkolenia, doradztwo
3.3. Uczestnicy projektów
Uczestnikami zgłaszanych projektów może być młodzież w wieku od 13 do 19 lat  (ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) z terenów wiejskich i małych miast  (do 20 000 mieszkańców).
Cyklicznymi działaniami powinna zostać objęta grupa co najmniej 25 tych samych uczestników przez 15 miesięcy trwania projektu.
3.4. Termin  realizacji
pomiędzy 1 czerwca 2011 r.  a 30 listopada 2012 r. „Równać Szanse 2011 – Ogólnopolski Konkurs Grantowy” – zasady konkursu 2
4. Struktura konkursu
Procedura aplikowania w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym jest dwuetapowa.
W pierwszym etapie zadaniem aplikujących jest przygotowanie  diagnozy środowiska lokalnego.
Organizacje, których diagnozy Komisja Ekspertów oceni najwyżej zostaną dopuszczone do drugiego
– zamkniętego etapu konkursu, polegającego na  przygotowaniu projektu (trwającego 15 miesięcy).
4.1.Pierwszy – otwarty etap konkursu (opracowanie diagnozy środowiska lokalnego)
Zainteresowane organizacje proszone są o opracowanie diagnozy środowiska lokalnego. Diagnoza
ma wskazać realne potrzeby młodzieży z danego środowiska oraz zasoby, z których można korzystać przy realizacji projektu zakładającego zaspokojenie tychże potrzeb.
Diagnoza powinna zostać sporządzona zarówno w oparciu o dane zastane (np. dane GUS, wyniki przeprowadzonych badań społecznych, statystyki policyjne, raporty kuratorium, itp.), jak również w oparciu o dane zebrane przez projektodawców – mogą  to być np. rozmowy z potencjalnymi
uczestnikami, rozmowy z animatorami działań lokalnych, ankieta skierowana do młodzieży, obserwacje i doświadczenia, itp. Zachęcamy do cytowania np. ciekawych i znaczących wypowiedzi, które pojawią się w wywiadach.
Na stronie www.rownacszanse.pl znajduje się wzór formularza wniosku, publikacja „Diagnoza potrzeb młodzieży w środowisku lokalnym” pomocna w  poprawnym opracowaniu diagnozy środowiska, oraz kryteria według których dokonana zostanie ocena  nadesłanych diagnoz.
Uwaga! Komisja konkursowa będzie oceniać jakość i rzetelność przygotowanej diagnozy, a nie kondycję środowiska lokalnego.
4.2 Szczegółowa procedura składania wniosków w pierwszym, otwartym etapie konkursu
Wnioski należy składać korzystając z elektronicznego systemu naboru wniosków znajdującego się na stronie www.rownacszanse.pl. Aby złożyć wniosek należy zapoznać się ze znajdującą się na stronie szczegółową instrukcją postępowania.
Termin składania wniosków: do 22 lutego 2011 r.
9 marca 2011 r. na stronie  www.rownacszanse.pl zostanie ogłoszona lista organizacji dopuszczonych do drugiego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego, ponadto laureaci otrzymają informację mailową o dalszej procedurze postępowania.
4.3.Drugi –  zamknięty etap Konkursu (Projekt)
Koordynatorzy

z organizacji dopuszczonych do drugiego etapu konkursu zostaną zaproszeni na 33 dniowe szkolenie (trwające od piątku od godz. 14.00 do niedzieli do godz. 14.00) dotyczące przygotowania i realizacji projektów w Programie „Równać Szanse”. Udział w całym szkoleniu będzie warunkiem ubiegania się o dofinansowanie przygotowanego projektu.
Zadanie postawione przed organizacjami, które spełnią warunek udziału w szkoleniu, będzie polegało na przygotowaniu projektu działań służących wyrównywaniu szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast  (do 20 000 mieszkańców). Projekty muszą
spełniać następujące wymogi:

3 włączać do działań już na etapie planowania samą młodzież, tak aby stała się aktywnym twórcą, uczestnikiem i bezpośrednim realizatorem projektu;
3 być innowacyjne na danym terenie lub w danym środowisku;
3 tworzyć spójną ofertę  cyklicznych działań, w których weźmie udział grupa co najmniej 25 uczestników;


w rozumieniu Programu „Równać Szanse” koordynator jest osobą, która prowadzi projekt przez okres 15 m3cy, jest odpowiedzialna za sporządzenie częściowego i końcowego raportu merytorycznego, przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych początkowych i końcowych oraz uczestniczy w szkoleniach w
ramach Programu „RS”. „Równać Szanse 2011 – Ogólnopolski Konkurs Grantowy” – zasady konkursu 3
3 włączać wielu  partnerów w działania na rzecz młodzieży (współpraca przy realizacji projektu z różnymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami samorządowymi, rodzicami, lokalnym biznesem, szkołami);
3 posiadać dodatkowe finansowanie przynajmniej w wysokości 20% wartości projektu – z innych źródeł lub w formie własnego wkładu (jako wkład własny rozumiane jest pokrycie części kosztów projektu w postaci przeznaczenia na ten cel środków finansowych pozostających w dyspozycji wnioskodawcy lub pozyskanych przez niego od innych sponsorów, jak również racjonalnie wyceniony wkład własny organizacji składającej wniosek w postaci pracy, udostępnienia lokalu, środków transportu itp.).
Formularz aplikacyjny, zasady i szczegółowe kryteria oceny zostaną udostępnione organizacjom w momencie kwalifikacji do drugiego etapu konkursu.
5. Uwagi dodatkowe dla organizacji zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu
  Koordynatorzy nagrodzonych projektów  wezmą udział  w obowiązkowym szkoleniu z zakresu zarządzania projektem  (27 – 29 maja 2011 r.).
3 Dotacja dla nagrodzonych projektów zostanie wypłacona w dwóch transzach. Pierwsza zostanie wypłacona na początku realizacji projektu.
3 Po 8 miesiącach realizacji projektów grantobiorcy prześlą sprawozdanie śród3okresowe, które będzie podstawą do wypłacenia drugiej transzy środków.
3 W 2012 roku odbędą się dwa obowiązkowe szkolenia dla koordynatorów (marzec, listopad)
3 Dotacje nie będą przyznawane na pokrycie bieżących kosztów działania organizacji niezwiązanych bezpośrednio z realizacją projektu; organizację jednorazowych akcji (np. konferencje, wyjazdy, szkolenia); koszty prowadzenia zajęć pozalekcyjnych stanowiących kontynuację realizacji
standardowego programu nauczania w szkołach; pomoc  charytatywną; organizację typowych form wypoczynku letniego lub zimowego młodzieży, mini3dotacje, stypendia, finansowanie podatku VAT.
3 Ewentualne wydatki na zakup sprzętu (w tym komputerów, kamer, aparatów fotograficznych oraz oprogramowania) i remonty nie mogą przekroczyć  łącznie 15% dotacji.
6. Szczegółowy harmonogram Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego
22 lutego 2011    Termin składania wniosków w pierwszym etapie konkursu (opracowanie diagnozy środowiska lokalnego)
9 marca 2011   Ogłoszenie listy organizacji dopuszczonych do drugiego etapu
18  20 marca 2011  Szkolenie koordynatorów (Warszawa)
20 kwietnia 2011 Termin składania wniosków w drugim etapie konkursu (projekt działań)
9 maja 2011   Ogłoszenie listy dofinansowanych projektów
27 maja 2011   Spotkanie organizacyjne (Warszawa)
27 – 29 maja 2011 Szkolenie koordynatorów (Warszawa)
1 czerwca 2011  Pierwszy termin rozpoczęcia działań
1 lutego 2012  Złożenie finansowego i merytorycznego sprawozdania śród3okresowego, przekazanie drugiej transzy dotacji
marzec 2012   Szkolenie koordynatorów (Warszawa, dokładny termin do ustalenia)
listopad 2012   Szkolenie koordynatorów (Warszawa, dokładny termin do ustalenia)
30 listopada 2012  Ostateczny termin zakończenia projektów, finansowe i merytoryczne sprawozdanie końcowe
Szczegółowych informacji o Programie i konkursie udzielamy telefonicznie (22) 826 10 16 lub pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.