Wirtualny spacer po urzędzie

Sesja Rady Powiatu

LIX sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego odbędzie się w piątek 29 października 2010 r. o godzinie 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Krotoszynie przy ul. Kołłątaja 7.  

   Porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji.

2.     Ustalenie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.

4.     Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

5.     Interpelacje i zapytania radnych.

6.     Wnioski i oświadczenia radnych.

7.     Organizacja oświaty powiatowej w roku szkolnym 2010/2011.

8.     Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Krotoszyńskiego za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.

9.     Podjęcie uchwał w sprawie:

a)    zmiany uchwały Nr VII/33/99 Rady Powiatu Krotoszyńskiego     z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie powołania Środowiskowego Domu Samopomocy w Krotoszynie,

b)    uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie,

c)    zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr XLVII/210/09  z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na 2010 r.,

d)    zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr LIV/251/10    z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie  emisji obligacji komunalnych.

10. Analiza oświadczeń majątkowych.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Zapytania i wolne głosy.

13. Zamknięcie obrad.