Wirtualny spacer po urzędzie

Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego ogłasza...

...I przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Zdunach przy ulicy Sienkiewicza 11, stanowiącej własność Powiatu Krotoszyńskiego.  
 PołożenieulicaNr działkiPowierzchnia   w haKW Opis nieruchomości
                    ZDUNYul. Sienkiewicza          11   18500,0746ha KW 11796  Nieruchomość gruntowa zabudowana pozostałościami po budynku gospodarczym. Nieruchomość jest ogrodzona. Dojazd do niej jest dogodny – utwardzoną drogą o nawierzchni asfaltobetonowej. Przedmiotowa nieruchomość graniczy z nieruchomościami o zabudowie usługowej i mieszkaniowej oraz z terenami usług publicznych (biblioteka).Lokalizacja nieruchomości jest bardzo dobra, wystawa i nasłonecznienie korzystne, sąsiedztwo funkcji korzystne. Nieruchomość położona jest przy ulicy Sienkiewicza, która łączy się z rynkiem. Teren ma dostęp do sieci elektrycznej, wodociągowej, gazowej, kanalizacji deszczowej oraz sieci telefonicznej.  Brak określonej funkcji urbanistycznej. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zduny nieruchomość oznaczona jest jako tereny mieszkalnictwa i usług. Na nieruchomości nie ciążą zobowiązania.                 

Cena wywoławcza  nieruchomości:             

 37 000,00 zł netto (słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych netto) 

Przetarg odbędzie się 15 października 2010r. o godz.1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie, przy ulicy 56 Pułku Piechoty Wlkp.10, pokój nr 16, budynek nr 2.

 

Wadium w pieniądzu wynosi: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 

Do uzyskanej w przetargu ceny należy doliczyć 22 % podatku VAT.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu na konto bankowe w PKO BP S.A. O/Ostrów Wlkp. nr 79 1020 2267 0000 4802 0004 2440 z dopiskiem „wadium Zduny – działka 1850” do dnia 8 października 2010r. Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Postąpienie w przetargu nie może wynieść mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.Cena osiągnięta w przetargu jest płatna w całości, najpóźniej do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wniosą wadium.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej:

- dowód wpłaty wadium (oryginał),

- dokument tożsamości,

- aktualne: zaświadczenie o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy

– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem przetargu,

- osoby reprezentujące ww. uczestników przetargu powinny posiadać udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu,

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu oraz dokumentacją przedmiotowej nieruchomości i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

- oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi zastrzeżeń.   

Dodatkowe informacje dotyczące zbywanej nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

1. Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości, w tym koszty aktu notarialnego.

2. Nabywca na własny koszt dokona rozbiórki pozostałości po budynku znajdującym się na działce nr 1850.  

Jeżeli osoba (fizyczna lub prawna) wyłoniona w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości, uchyli się od zawarcia aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem na konto w terminie do trzech dni od dnia podania numeru konta (pokój nr 5 – Referat Gospodarki Nieruchomościami, Starostwa Powiatowego w Krotoszynie, budynek nr 1).   

Szczegółowe informacje dotyczące opisanej wyżej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Krotoszynie, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. nr 10, budynek nr 1, pokój nr 5, tel. nr 62 725 42 56 w. 367 oraz na stronie internetowej Starostwa.