Wirtualny spacer po urzędzie

Jednogłośne absolutorium dla zarządu

30 kwietnia 2010 r. podczas   sesji Rady Powiatu Krotoszyńskiego radni przyjęli i jednogłośnie zaakceptowali sprawozdanie zarządu powiatu z wykonania budżetu za rok 2009. Na tym samym posiedzeniu złożył ślubowanie nowy radny – Grzegorz Matyla.

Zanim radni powiatu rozpoczęli głosowanie nad wykonaniem budżetu, pan Grzegorz Matyla z Krotoszyna złożył uroczyste ślubowanie jako radny. Zastąpił on  Piotra Januszkiewicza, który zrzekł się mandatu.

W imieniu zarządu powiatu budżet 2009 roku podsumował starosta Leszek Kulka. Powiedział między innymi: - Mimo spadku dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i konieczności rozpoczęcia zwrotów opłat za wydane w latach 2004-2006 karty pojazdów rok 2009 okazał się niezły także od strony finansowej. Deficyt wyniósł dwa miliony złotych, zamiast planowanych 3,8 miliona złotych. Ten fakt przesądza, iż w bieżącym roku Powiat dysponuje kwotą wolnych środków wynoszącą 1,8 miliona złotych. To niezwykle istotne w aspekcie czekających nas w  najbliższych latach bardzo ambitnych zamierzeń inwestycyjnych.

Włodarz powiatu wymienił też największe osiągnięcia roku ubiegłego, do których zaliczył – inwestycje w drogownictwie (droga Chachalnia – Krotoszyn, ul. Jana Pawła II w Koźminie), w oświacie (modernizacja ZSP 2 oraz budowa Orlika przy I LO w Krotoszynie), ochronie zdrowia (dokumentacja rozbudowy szpitalnego Oddziału Ratunkowego, zakup mammografu i aparatu RTG, zakup wózków anestezjologicznych i aparatów do znieczulania, winda przy ul. Floriańskiej i Bolewskiego, lampa do tomografu, modernizacja kotłowni w szpitalu w Koźminie, zakup ambulansu), bezpieczeństwo (dofinansowanie remontu komend straży i policji), pomoc społeczna (pierwszy rok funkcjonowania ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w Zdunach, całkowite zasiedlenie DPS Baszków).

Starosta podziękował radnym za wsparcie tych inicjatyw, dziękował także samorządowym gminnym za współprace oraz posłowi Maciejowi Orzechowskiemu za wspieranie starań powiatu o środki zewnętrzne.

Głosowanie nad absolutorium poprzedziło odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wniosku Komisji Rewizyjnej Rady o udzielenie zarządowi absolutorium. Odbyła się także dyskusja.

W głosowaniu absolutoryjnym radni przyjęli uchwałę jednogłośnie.