Wirtualny spacer po urzędzie

Sesja absolutoryjna

 LII sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego odbędzie się w piątek 30 kwietnia 2010 r. o godzinie 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Krotoszynie przy ul. Kołłątaja 7.

Porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji.

2.     Ustalenie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.     Podjęcie uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego.

5.     Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

6.     Interpelacje i zapytania radnych.

7.     Wnioski i oświadczenia radnych.

8.     Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z tego tytułu.

9.     Podjęcie uchwał w sprawie:

a)    określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie,

b)    zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr XLVII/210/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na 2010 rok.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Zapytania i wolne głosy.

12. Zamknięcie obrad.