Poszukiwany kandydat na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Wirtualny spacer po urzędzie

Poszukiwany kandydat na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydata na stanowisko

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanegow Krotoszynie

Wymiar etatu  - pełen etat 

Główne obowiązki :

1)  organizowanie i koordynowanie  działalności  Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,

2)  czuwanie nad właściwym  funkcjonowaniem inspektoratu i realizacją zadań,

3)  prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej – planowanie i wykorzystywanie środków,

4)  realizacja zadań  określonych w ustawie  - Prawo budowlane oraz innych przepisach prawnych, zgodnie z kompetencjami.

Wymagania:

- wykształcenie wyższe techniczne odpowiedniej specjalności,

- uprawnienia budowlane bez ograniczeń, 

- 5 letni staż pracy w budownictwie,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- nieskazitelny charakter,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie  na  określonym stanowisku, 

- znajomość przepisów prawa budowlanego i kodeksu postępowania administracyjnego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1)      list motywacyjny,

2)      kwestionariusz osobowy,

3)      kserokopie dokumentów stwierdzających posiadane wykształcenie oraz uprawnienia budowlane,

4)      kserokopia dowodu osobistego,

5)      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

6)      oświadczenie, że  stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na  tym stanowisku,

7)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. 

8)      oświadczenie, że  kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oferty należy złożyć do dnia 30 kwietnia 2010 r. za pośrednictwem  Starostwa Powiatowego w Krotoszynie ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10,  63 – 700 Krotoszyn, lub bezpośrednio - adres: Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Al. Niepodległości 16/18,   61-713  Poznań.