Wirtualny spacer po urzędzie

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2010

Zgodnie z rozporządzeniem Ministrów Spraw Wewnętrznych  i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2010r. (Dz.U. z 2009r.Nr 33 poz.263) ,  kwalifikacja wojskowa  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona w okresie od dnia 08 lutego do dnia 30 kwietnia 2010r. Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu krotoszyńskiego odbędzie się od dnia 02 marca 2010r.  do dnia   30 marca 2010r. Kwalifikacja wojskowa  zostanie przeprowadzona w pomieszczeniach byłego internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ,ul. Mickiewicza 11  w Krotoszynie.Będzie obejmowała mężczyzn urodzonych w 1991r. Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają także  mężczyźni urodzeni w latach 1986-1990 , którzy  nie  posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.Do stawienia się  przed Powiatową Komisję Lekarską wzywa się osoby urodzone w roku 1990  , które:1. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie ze względu na stan zdrowia za czasowo niezdolnych do  czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej; 2. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie , ze względu na stan zdrowia , za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej , jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły , w trybiw art.28 ust.4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej , wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,3. zostały uznane , ze względu na stan zdrowia , za zdolnych do czynnej służby wojskowej i złożyły , w trybie art.28 ust.4b ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej , wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej , jeżeli nie zostali przeniesieni do rezerwy.

Do kwalifikacji wojskowej wzywa się kobiety urodzone w latach 1986 – 1991 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji , które w roku szkolnym lu akademickim  2009/2010 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków;

Każdy  podlegający obowiązkowi stawienia się  przed powiatową komisją lekarską otrzyma wezwanie imienne wystawione przez Burmistrza/Wójta wzywające do zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej wraz z ankietą   „Wykaz dodatkowych informacji pozyskiwanych dla potrzeb uzupełnienia danych ewidencyjnych w systemie informatycznym”, którą po wypełnieniu należy dostarczyć na powiatową komisję lekarską w dniu zgłoszenia się na kwalifikację wojskową.  Nie otrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby , podlegającej stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej, od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

       W wyznaczonym dniu, osoba stając do kwalifikacji wojskowej  winna przy sobie posiadać:1.dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach – inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości  np. paszport, legitymacja szkolna, legitymacja ubezpieczeniowa,2.dokumenty lekarskie  dotyczącą stanu zdrowia , w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień stawienia się do kwalifikacji wojskowej, 3. aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm. (bez nakrycia głowy),4. dokument stwierdzający wykształcenie lub pobieranie nauki (ostatnie świadectwo , zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki),5. prawo jazdy,6. wypełnioną ankietę „Wykaz dodatkowych informacji pozyskiwanych dla potrzeb uzupełnienia danych ewidencyjnych w systemie informatycznym”.         

        Osoba, która zgłasza się do kwalifikacji wojskowej po raz kolejny powinna posiadać przy sobie dowód osobisty, książeczkę wojskową oraz dokumenty lekarskie dotyczące zmian  w stanie  zdrowia w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie od  ostatniego badania przez powiatową komisję lekarską.

        Osoby zobowiązanie do stawienia się do kwalifikacji wojskowej z poszczególnych gmin powiatu krotoszyńskiego  zostaną wezwani przed powiatową komisję lekarską w następujących terminach:

1.      Miasto i Gmina   Krotoszyn          - 02. 03 ÷ 15. 03. 2010 r.

2.      Miasta Sulmierzyce                        -15. 03 ÷ 15. 03. 2010r.

3.      Miasta i Gmina Koźmin Wlkp.    - 16. 03 ÷ 19. 03. 2010r. 

4.      Gmina Rozdrażew                         - 19. 03 ÷ 22. 03. 2010r.

5.      Gmina i Miasto Zduny                  - 23. 03 ÷ 24. 03. 2010r. 

6.      Miasto i Gmina Kobylin              -  25. 03  - 26. 03. 2010r.

7.      Kobiety                                                         - 29.  03. 2010r.    

        Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, którzy w okresie od dnia ogłoszenia do dnia rozpoczęcia kwalifikacji wojskowej zmienili miejsce pobytu stałego  lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące , zgłaszają się do wójta lub burmistrza właściwego ze względu na ich miejsce pobytu stałego ( zamieszkania ) lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące , który wyznacza miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

         Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, którzy z ważnych przyczyn nie mogą stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, są obowiązani zawiadomić o tym wójta lub burmistrza , właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, najpóźniej   w dniu , w którym są  obowiązani  stawić się do kwalifikacji wojskowej , dołączając jednocześnie dokumenty potwierdzające przyczyny niestawiennictwa lub telefonicznie do Powiatowej Komisji Lekarskiej  nr tel. 062  725 32 75 lub 508049123.  Po ustaniu przyczyn niestawiennictwa osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej powinien niezwłocznie zgłosić się do właściwego wójta lub burmistrza, który wyznacza mu termin i miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

          W razie nie stawienia się osoby podlegającej obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej  bez uzasadnionej przyczyny , wójt , burmistrz na wniosek przewodniczącego komisji lekarskiej nakłada grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie takiej osoby przez Policję do powiatowej komisji lekarskiej, w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.           Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, którzy wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy lub przepisów wydanych na jej podstawie nie stawią się bez uzasadnionej przyczyny przed powiatową komisję lekarską  w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlegają grzywnie lub karze ograniczenia wolności ( art. 224 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej – Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 ,z późn.zm.).                W roku bieżącym w czasie trwania poboru, przy współpracy  z PCK będzie propagowana akcja honorowego krwiodawstwa. Każdy stający do kwalifikacji wojskowej jeżeli wyrazi taką wolę będzie miał możliwość honorowego oddania krwi.            

Szczegółowe informacje  na temat kwalifikacji wojskowej można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego tel. 062  725 – 42 – 56 wew. 301, lub 725 – 42 – 56 wew. 347  , 508049123 oraz  w Urzędach Gmin.                        

Powiatowa Komisja Lekarska  w  dniach 02. 03. 2010 r. ÷ 30. 03. 2010r.   funkcjonuje  w byłym internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ul. Mickiewicza w godz. 7°° ÷ 15°°  telefon 062  725 32 75.