Wirtualny spacer po urzędzie

Ogłoszenie o naborze

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Okno Południowej Wielkopolski” ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko administracyjno-biurowe w Biurze Lokalnej Grupy Działania w Krotoszynie.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ADMINISTRACYJNO-BIUROWE  z dn. 16.11.2009 r.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Okno Południowej Wielkopolski” ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko administracyjno-biurowe w Biurze Lokalnej Grupy Działania w Krotoszynie.

Nazwa stanowiska: DORADCA DS. DOTACJI I FUNKCJONOWANIA LGD

Cel stanowiska pracy: Obsługa administracyjno-biurowa LGD w zakresie powierzonych obowiązków

Rodzaj umowy pracy: umowa o pracę (1/1 etat)

 

Rodzaj postępowania rekrutacyjnego: etapowe: I etap – ocena formalna dokumentów aplikacyjnych kandydatów, II etap – rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami (zastrzega się możliwość przeprowadzenia po ocenie formalnej testu kompetencyjnego, stanowiącego podstawę do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną kandydatów, którzy otrzymali najlepsze wyniki)

Miejsce wykonywana pracy: Krotoszyn

Termin rozpoczęcia zatrudnienia: 1 stycznia 2010 r.

 

Wymagania kwalifikacyjne:

·    Wykształcenie wyższe (min. licencjat)

·     Znajomość programów operacyjnych na lata 2007-2013, ze szczególnym uwzględnieniem PROW, w tym Osi 3 i 4

·     Doświadczenie w pracy biurowej (min. 2 lata)

·     Znajomość przynajmniej jednego języka obcego na poziomie komunikatywnym

·     Umiejętność obsługi urządzeń biurowych i programów komputerowych (w szczególności MS Office) oraz Internetu

·      Prawo jazdy kat. B

·      Doświadczenie w bezpośredniej obsłudze klientów

·      Doświadczenie praktyczne w zakresie tworzenia i zarządzania projektami z dofinansowaniem zewnętrznym, w tym UE

·      Doświadczenie w pracy z mieszkańcami obszarów wiejskich

Kryterium dyskwalifikujące do pracy na stanowisku:         Członkostwo w Radzie LGD

Dodatkowe cechy i umiejętności:

·         łatwość w nawiązywaniu kontaktów

·         zdyscyplinowanie i elastyczność w pracy

·         umiejętność przystosowania się do pracy zarówno indywidualnej jak i w zespole

·         konsekwentność w dążeniu do szybkiej i skutecznej realizacji działań

·         predyspozycje do wystąpień publicznych

·         odporność na sytuacje stresujące

·         umiejętność kreatywnego i logicznego myślenia

·         umiejętność korzystania z przepisów prawa

·         komunikatywność, elokwencja, sumienność, lojalność, asertywność, szacunek do drugiego człowieka, wytrwałośćZakres zadań na stanowisku:

·         Rzetelne i efektywne wykonywanie przydzielonych obowiązków oraz prac powierzonych przez Zarząd

·         Informowanie przełożonego o stanie prowadzonych spraw i zaistniałych problemach

·         Przestrzeganie ustalonego w biurze czasu pracy, porządku oraz przepisów BHP i ppoż.

·         Należyta dbałość o mienie LGD tj.: powierzony sprzęt, narzędzia pracy, materiały itp.

·         Kształtowanie właściwej atmosfery w miejscu pracy

·         Wyszukiwanie i selekcjonowanie informacji o możliwościach pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na realizację celów statutowych LGD

·         Przygotowywanie propozycji projektów wykorzystujących dostępne środki zewnętrzne

·         Bieżąca weryfikacja stanu przygotowania i wdrażania operacji w ramach LSR

·         Merytoryczna obsługa klientów Biura LGD, w szczególności doradztwo i udzielanie konsultacji wnioskodawcom na każdym etapie opracowania i składania wniosków

·         Prowadzenie naboru wniosków w ramach konkursów na realizację LSR

·         Inicjowanie zadań realizowanych przez Biuro LGD w ramach wdrażania LSR oraz w ramach innych programów, których beneficjentem będzie LGD

·         Planowanie działalności Biura LGD, w tym przygotowywanie okresowych planów pracy
i budżetu

·         Obsługa organizacyjna posiedzeń Władz LGD oraz szkoleń dla członków LGD

·         Prowadzenie dokumentacji członkowskiej

·         Przygotowywanie okresowych sprawozdań z działalności Biura LGD

·         Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją LSR oraz działalnością LGD

·         Udzielanie informacji o działalności LGD i stanie realizacji LSR·         Współpraca z mediami w zakresie informacji i promocji LGD oraz LSR

·         Administrowanie stroną internetową LGD

·         Ewidencjonowanie i archiwizacja dokumentacji związanej z działalnością LGD i jej Władz

·         Prowadzenie bieżących spraw LGD

·         Wykonywanie zadań związanych z animowaniem społeczności lokalnej z obszaru LGD oraz działalnością informacyjną, szkoleniową i promocyjną LGD

·         Koordynowanie prac związanych z przygotowywaniem wniosków o pozyskanie dotacji dla LGD

·         Przygotowywanie wniosków o pomoc i wniosków o płatność dotyczących funkcjonowania LGD

·         Wykonywanie zadań wynikających z realizacji projektów, których beneficjentem jest LGD 

Wymagane dokumenty:

·         życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej

·         list motywacyjny

·         kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe i umiejętności

·         oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne

·         zaświadczenie o stanie zdrowia·         oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Osoby zainteresowane pracą na w/w stanowisku wymagane dokumenty mogą składać w terminie 30.11.-13.12.2009 r. w kopertach z napisem: „Nabór na stanowisko doradcy ds. dotacji i funkcjonowania LGD”: osobiście w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Okno Południowej Wielkopolski” przy ul. Zdunowskiej 12 w Krotoszynie (dokumenty przyjmuje pracownik Biura LGD – Pani Kamila Jarocka – od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00)lub pocztą na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Okno Południowej Wielkopolski”, ul. Zdunowska 12, 63-700 Krotoszyn (decyduje data wpływu) Dokumenty niekompletne lub otrzymane po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.   

Franciszek Marszałek

Prezes Stowarzyszenia LGD

„Okno Południowej Wielkopolski