Wirtualny spacer po urzędzie

Sesja w październiku

XLIII sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego odbędzie się w piątek   30 października   2009 r. o godzinie 12,00 w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie przy ul. Mickiewicza 29.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.

2.    Ustalenie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.

4.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

5.    Interpelacje i zapytania radnych.

6.    Wnioski i oświadczenia radnych.

7.    Organizacja oświaty powiatowej w roku szkolnym 2009/2010.

8.    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Krotoszyńskiego za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.

9.    Działalność PZD w 2009 r. ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia dot. zagospodarowania zielni pasa drogowego dróg powiatowych oraz wykorzystania środków zewnętrznych do realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych.

10.  Podjęcie uchwał w sprawie:

a)    wyrażenia zgody na dokonanie nabycia nieruchomości z przeznaczeniem na budowę ścieżki rowerowej w związku z przebudową drogi Chachalnia – Krotoszyn,

b)    wyrażenia zgody na dokonanie nabycia nieruchomości z przeznaczeniem na budowę ścieżki rowerowej w związku z przebudową drogi Chachalnia – Krotoszyn,

c)    wyrażenia zgody na zawarcie z  p. Ireną Właśniak umowy najmu pomieszczeń w budynku położonym w Krotoszynie przy ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10a, posadowionym na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Krotoszyńskiego,

d)    wyrażenia zgody na zawarcie z  p. Barbarą Adamską  (agencja PZU) umowy najmu budynku położonego w Krotoszynie przy ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10a, posadowionym na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Krotoszyńskiego,

e)    zmiany uchwały nr XXXII/144/08 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu  na 2009 rok,

f)     zmiany uchwały nr XXXIX/181/09 z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 500.000 zł oraz zaciągnięcia zobowiązania wekslowego przeznaczonego na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn.”Wymiana kotłowni węglowej c.o. na gazową, termomodernizacja budynku szkoły oraz ocieplenie sali gimnastycznej, wymiana stolarki okiennej w ZSP nr 2 w Krotoszynie”,

g)    zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

11. Analiza oświadczeń majątkowych.

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

13. Zapytania i wolne głosy.

14. Zamknięcie obrad.