Wirtualny spacer po urzędzie

STUDENT II - oferta dla niepełnosprawnych

Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych. Wnioski o dofinansowanie nauki  można pobrać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie. Adresaci  programu:a) Adresatami programu są osoby z orzeczonym znacznym i umiarkowanym stopniemniepełnosprawności, które są:

- studentami studiów pierwszego stopnia lub studentami drugiego stopnia albo studentami jednolitych studiów  magisterskich – prowadzonych przez szkoły wyższe;

- posiadaczami dyplomu posiadaczami dyplomu ukończenia studiów wyższych kształcącymi się na studiach podyplomowych prowadzonych przez szkoły wyższe lub przez inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych przepisów; -uczestnikami studiów doktoranckich prowadzonych przez szkoły wyższe lub przez inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych przepisów; -słuchaczami kolegiów pracowników służb społecznych, kolegiów nauczycielskich lub nauczycielskich kolegiów języków obcych; -uczniami szkół policealnych; 

-studentami uczelni zagranicznych;

-studentami odbywającymi staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii

 Europejskiej, pobierającymi naukę w systemie stacjonarnym lub systemie niestacjonarnym.

b) Adresatami programu są również osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), które mają wszczęty przewód doktorski,  

 c) Pomoc finansową w ramach programu mogą także uzyskać osoby z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), które spełniają łącznie następujące warunki:

- były uczestnikami programu posiadając znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne),

- uzyskały orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności w trakcie uczestnictwa w programie, po zaliczeniu co najmniej pierwszego roku nauki, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – co najmniej pierwszego semestru nauki.

Formy i zakres pomocy:

a)  Pomoc finansowa w ramach programu udzielana jest w formie:

- dofinansowania kosztów nauki, zwanego dalej „dofinansowaniem”,

- stypendium specjalnego za szczególne osiągnięcia w nauce, zwanego dalej „stypendium specjalnym”.

b) Przyznane w ramach programu dofinansowanie, może obejmować w szczególności następujące koszty związane z nauką pobieraną przez wnioskodawcę:

- opłaty za naukę (czesne),

- zakwaterowania – w przypadku nauki poza miejscem stałego zamieszkania,

- dojazdów,

- związane z dostępem do Internetu (instalacja i abonament),

- uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej,

- zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, w tym zakupu programów komputerowych, pamięci przenośnej USB, dysków optycznych (np. CD) oraz dyskietek,

- wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych, z zastrzeżeniami.

 Szczegółowe informacje na temat programu zawarte są w procedurach realizacji programu na stronie www.pfron.org.plWnioski można pobierać w PCPR w Krotoszynie. Termin składania wniosków od 10 września do 10 października w siedzibie Oddziału PFRON właściwym terytorialnie  dla siedziby placówki, w której rozpoczyna się lub kontynuuje naukę wnioskodawca lub dla siedziby zamiejscowej jednostki organizacyjnej tej placówki.