Wirtualny spacer po urzędzie

VII Sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego

VII sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego odbędzie się w piątek   24 kwietnia 2015 r. o godzinie 13.00 w sali Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie przy u. Mickiewicza 29.

Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
5.    Interpelacje radnych.
6.    Wnioski i oświadczenia radnych.
7.    Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2014 rok.
8.    Stan sanitarno-epidemiologiczny w Powiecie Krotoszyńskim w 2014 roku.
9.    Stan sanitarno-weterynaryjny w Powiecie Krotoszyńskim w 2014 roku.
10.    Podjęcie uchwał w sprawie:
a)    powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie,
b)    rozpatrzenia skargi Pana Henryka Naglaka na Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Krotoszynie,
c)    poręczenia kredytu bankowego Samodzielnemu Publicz-nemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie,
d)    zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr IV/19/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu na 2015 rok,
e)    zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr IV/18/15 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskie-go na lata 2015-2018.
11.    Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
12.    Zapytania i wolne głosy.
13.    Zamknięcie obrad.