Wirtualny spacer po urzędzie

Lokalna Grupa Działania

12 czerwca 2009 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął pozytywną decyzję o wyborze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Okno Południowej Wielkopolski” do realizacji zamierzeń zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego o warunkach i sposobie realizacji LSR na lata 2009-2015 nastąpi 26 czerwca 2009 r.

W marcu 2008 r. powołane zostało do życia STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „OKNO POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI”, którego celem jest realizacja działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na terenie sześciu gmin: Miasta i Gminy Krotoszyn, Gminy i Miasta Zduny, Miasta Sulmierzyce, Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, Gminy Ostrów Wielkopolski oraz Gminy i Miasta Raszków. Inicjatorem założenia Stowarzyszenia było Stowarzyszenie „Krotoszyńskie Centrum Przedsiębiorczości”. 

W ramach Stowarzyszenia działają przedstawiciele trzech sektorów: publicznego (samorząd), społecznego (organizacje pozarządowe) oraz gospodarczego (przedsiębiorcy). Prezesem Stowarzyszenia jest Franciszek Marszałek, a jego siedziba znajduje się w Centrum Koordynacyjno-Informacyjnym przy ul. Zdunowskiej 12 w Krotoszynie.Stowarzyszenie stanowi Lokalną Grupę Działania (LGD) wspierającą inicjatywy lokalne na obszarach wiejskich poprzez realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). LGD oraz mieszkańcy gmin wchodzących w skład LGD będą mogli ubiegać się (poprzez LGD) o dotacje m.in. z Unii Europejskiej, w szczególności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) – Oś IV Leader:

1.„Wdrażanie projektów współpracy” (realizacja projektów współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej)

2. „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” (m.in. podnoszenie kwalifikacji członków LGD oraz pokrycie kosztów administracyjnych działania LGD)

3. „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – dotacje na przedsięwzięcia z zakresu:

§    „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej”,

§    „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw”

§     „Odnowy i rozwoju wsi” oraz tzw. „małe projekty” (przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla ludności z obszaru objętego LSR, oraz inne mające na celu podniesienie jakości życia ludności na obszarze działania LGD) .

W 2008 r. w ramach projektu pn. „Budowanie Lokalnej Strategii Rozwoju” LGD zrealizowało cykl warsztatów i konsultacji z moderatorem – Grzegorzem Cetnerem z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie / Oddział w Poznaniu – ukierunkowanych na wypracowanie zapisów LSR. Projekt był finansowany z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz wkładu własnego LGD w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych poprzez działania mające na celu dostosowanie lokalnych strategii rozwoju obszarów wiejskich”.

LGD przeprowadziło również w tym czasie ankietyzację mieszkańców obszarów wiejskich, mającą na celu poznanie ich opinii nt. kierunków działania LGD oraz rzeczywistych potrzeb, które posłużyły do powstania zapisów LSR.        

Lokalna Strategia Rozwoju to dokument opracowany na potrzeby PROW, określający m.in. cele, zadania i zasięg przedsięwzięć podejmowanych w szczególności przez przedsiębiorców, rolników, mieszkańców, a także gminy i organizacje pozarządowe, na które zostaną przeznaczone przez Unię Europejską środki pieniężne.

Zapisy LSR decydują o ich wydatkowaniu na terenie objętym działaniem LGD. Wdrażanie LSR ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru LGD realizację projektów przyczyniających się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich m.in. poprzez wzrost aktywności lokalnych społeczności oraz stymulowanie powstania nowych miejsc pracy.        

Opracowaniem LSR na lata 2009-2015 zajmowały się członkinie LGD: Magdalena Głowienkowska, Kamila Jarocka i Joanna Ptak przy konsultacjach merytorycznych G. Cetnera. Do opracowania LSR przyczyniło się także wiele innych osób z terenu LGD, reprezentujących sektor publiczny, społeczny i gospodarczy, poprzez wniesione w trakcie spotkań poświęconych budowaniu niniejszej strategii uwagi i spostrzeżenia oraz w formie odpowiedzi na ankiety, które wpłynęły na jej ostateczny kształt.        

Realizacja LSR będzie możliwa dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu złożonych przez LGD wniosków o wybór Lokalnej Grupy Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz o przyznanie pomocy w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania.        

Podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego o warunkach i sposobie realizacji LSR na lata 2009-2015 nastąpi 26 czerwca 2009 r. Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania Funkcjonowanie LGD jest nadal rozpatrywany. Przewidywany termin zakończenia oceny zaplanowany jest na przełom września i października br. Pozytywna decyzja w tej sprawie pozwoli LGD ubiegać się o kwotę na realizację LSR, stanowiącą iloczyn liczby mieszkańców LGD (65 673 osoby) i kwoty 148 zł/osobę, co daje łącznie 9 719 604 zł na realizację projektów zgodnych z LSR na terenie LGD. Rozdysponowanie tej kwoty odbędzie się w drodze konkursów sukcesywnie ogłaszanych przez LGD w najbliższych latach.                                                                                          Tekst i fot: Kamila Jarocka LGD