Wirtualny spacer po urzędzie

Uwaga! Wsparcie finansowe dla niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Krotoszynie informuje, że państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  uruchomił program „PEGAZ 2003” – likwidacja barier transportowych i w komunikowaniu się.Program składa się z 5 obszarów. 1. obszar A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu, a) Adresatami programu w obszarze A są pełnoletnie osoby w wieku aktywności zawodowej, wykonujące pracę zarobkową lub uczące się albo zarejestrowane w urzędzie pracy przed dniem 04 maja 2009r, posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu ruchu oraz legitymujące się prawem jazdy.

 

b) w programie nie mogą uczestniczyć osoby, które:            -    w przeszłości, korzystając ze środków PFRON, nie dotrzymały warunków zawartych umów ,    
            -    posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON,        - otrzymały dofinansowanie na zakup i montaż oprzyrządowania do samochodu ze środków PFRON (w tym również w PCPR) w roku 2004 i później.c) Maksymalne dofinansowanie w roku 2009 wynosi: Na zakup i montaż oprzyrządowania do samochodu -  7656,00 zł,d) Pozostałe warunki;Dofinansowanie zakupu i montażu oprzyrządowania do samochodu oraz kosztów, nie wymaga wniesienia przez wnioskodawcę udziału własnego, jeśli wysokość kwoty dofinansowania to umożliwia.  

2. obszar B – pomoc w zakupie sprzętu komputerowego,

a) adresaci programuI) pełnoletnie osoby w wieku aktywności zawodowej, wykonujące pracę zarobkową lub uczące się albo zarejestrowane w urzędzie pracy przed 4.05. br., niepełnosprawne z powodu braku lub znacznego niedowładu obu kończyn górnych posiadające ważne orzeczenie o  znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,  II) uczące się, niepełnosprawne dzieci i młodzież w wieku do lat 18 z brakiem lub znacznym niedowładem obu kończyn górnych, posiadające aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,  III) osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne) lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, które są: uczniami szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczami kolegiów, studentami, słuchaczami studiów podyplomowych prowadzonych przez szkoły wyższe, uczestnikami studiów doktoranckich, studentami uczelni zagranicznych, IV) niepełnosprawne dzieci i młodzież z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności albo znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z ubytkiem słuchu na poziomie od 90 decybeli, realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek przygotowania przedszkolnego. b) W programie nie mogą uczestniczyć osoby, które:      -    w przeszłości, korzystając ze środków PFRON, nie dotrzymały warunków zawartych umów,    
      -    posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON,       -    występują o dofinansowanie dla niepełnosprawnych podopiecznych przebywających w ośrodkach szkolno – wychowawczych i innych tego typu placówkach, z wyjątkiem
           podopiecznych kończących naukę w tych placówkach.     -    otrzymały dofinansowanie na zakup komputera ze środków PFRON (w tym również w PCPR) w roku 2006 i później.c) Maksymalne dofinansowanie w roku 2009 wynosi:A)w przypadku adresatów wymienionych w pkt. a, I i II - 12 760,- złB)w przypadku adresatów wymienionych w pkt. a, III  -   3 828,- złC)w przypadku adresatów wymienionych w pkt. a, IV -   3 828,- złDla osób, których miesięczny dochód brutto przypadający na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym wnioskodawcy przekracza 5104,00 zł  dofinansowanie wynosi:a) w przypadku adresatów wymienionych w pkt. a, I i II - 3 190,-złb) w przypadku adresatów wymienionych w pkt. a, III   - 957,-zł

c) w przypadku adresatów wymienionych w pkt. a, IV   - 957,-zł

d) Pozostałe warunki;- przy zakupie sprzętu wymagany jest udział własny w wysokości co najmniej 10% ceny, lecz jego wysokość zależna jest również od dochodów przypadających na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym i może ulec zwiększeniu  

3. obszar C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym wraz z dodatkowym wyposażeniem umożliwiającym jego właściwą eksploatację, wynikającą z rodzaju i zakresu niepełnosprawności adresata programu, 

a) adresaci programuI) pełnoletnie osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej, u których dysfunkcja obu kończyn dolnych z jednoczesną dysfunkcją jednej lub obu kończyn górnych, uniemożliwia poruszanie się na wózku inwalidzkim o napędzie ręcznym, posiadające ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, II) niepełnosprawne dzieci i młodzież w wieku do lat 18, u których dysfunkcja obu kończyn dolnych z jednoczesną dysfunkcją jednej lub obu kończyn górnych, uniemożliwia poruszanie się na wózku inwalidzkim o napędzie ręcznym, jeśli posiadają aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności albo aktualne orzeczenie
o niepełnosprawności. b) W programie nie mogą uczestniczyć osoby, które:      -  w przeszłości, korzystając ze środków PFRON, nie dotrzymały warunków zawartych umów,    
      -   posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON,      -  otrzymały dofinansowanie na zakup wózka o napędzie elektrycznym ze środków PFRON
          (w tym również w PCPR) w roku 2004 i później.-   o dofinansowanie w ramach obszaru C programu nie mogą ubiegać się wnioskodawcy, którym           w danym roku lub w okresie 2 lat poprzedzających rok złożenia wniosku o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, udzielono pomocy ze środków PFRON w ramach obszaru D programuc)Maksymalne dofinansowanie w roku 2009 wynosi:   Dla osób, których miesięczny dochód brutto przypadający na jednego członka rodziny  w gospodarstwie domowym wnioskodawcy nie przekracza 5104,00 zł – 15 312,00 zł,  natomiast dla osób przekraczających ten dochód  - 3 828,00 złd)  Pozostałe warunki;przy zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym wymagany jest udział własny w wysokości co najmniej 1 % ceny, lecz jego wysokość zależna jest również od dochodów
przypadających na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym i może ulec zwiększeniu    4. obszar D – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, tj. w zakupie części zamiennych, akumulatorów, dodatkowego wyposażenia i/lub w pokryciu kosztów jego niezbędnych napraw, remontów, przeglądów technicznych, konserwacji i renowacji,      

5. obszar E - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B. 

a) adresaci programu

Adresatami programu w obszarze E są pełnoletnie osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej, wykonujące pracę zarobkową lub uczące się albo zarejestrowane
w urzędzie pracy przed 04 maja 2009r, posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, wydane z powodu dysfunkcji narządu ruchu.

 

b) W programie nie mogą uczestniczyć osoby, które:      -    w przeszłości, korzystając ze środków PFRON, nie dotrzymały warunków zawartych umów,    
      -    posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON, -   otrzymały dofinansowanie na pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B ze środków PFRON (w tym również w PCPR) w roku 2006 i później.c) Maksymalne dofinansowanie w roku 2009 wynosi:   W przypadku kosztów uzyskania prawa jazdy
a) dla kosztów kursu i egzaminów- 2871,00 zł,
b) dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy – 1595,00 zł,

Dla osób, których miesięczny dochód brutto przypadający na jednego członka rodziny przekracza 5104,00 zł – to dla kosztów kursu i egzaminu dofinansowanie wynosi 717,75 zł, natomiast dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy dofinansowanie wynosi 398,75 zł

d) Pozostałe warunki;Do otrzymania dofinansowania kosztów uzyskania prawa jazdy niezbędny jest udział własny w kwocie nie mniejszej niż 15% tych kosztów.  Wnioski w/w programu są dostępne w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.