Wirtualny spacer po urzędzie

Absolutorium jednogłośnie

W piątek, 24 kwietnia 2009r. odbyła się absolutoryjna sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego. Radni wysłuchali wystąpienia starosty Leszka Kulki, który w imieniu zarządu powiatu złożył sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2008. Uchwałę absolutoryjną przyjęto jednogłośnie.

 

Mówiąc o polityce finansowej powiatu starosta L.Kulka zauważył m.in., że rok 2008 był dziesiątym, jubileuszowym, rokiem funkcjonowania samorządu powiatowego po reformie administracyjnej. Realizowano bez większych zakłóceń podstawowe, nałożone na powiaty zadania. Dzięki pozyskaniu wielu dodatkowych, zewnętrznych środków udało się sfinansować szereg przedsięwzięć w bardzo różnych dziedzinach, takich jak drogownictwo, opieka społeczna, oświata czy szpitalnictwo.

- Także od strony finansowej był to rok niezły. Wydatki były co prawda wyższe od dochodów, ale o wiele mniej niż pierwotnie planowano. Deficyt wyniósł pół miliona złotych, zamiast 3,5 miliona. Ten fakt przesądza, iż w bieżącym roku Powiat dysponuje kwotą wolnych środków przekraczającą nieco 3 miliony złotych – zauważył włodarz powiatu. 

Za najważniejsze wykonane zadania  L. Kulka uznał ukończenie części mieszkalnej DPS Baszków, nakłady poniesione na drogownictwo (8 mln złotych) oraz wydatki poniesione na inwestycje,  modernizacje i remonty w oświacie (1,5 mln zł).

Wspomniał także o należycie wykorzystanych nakładach na działalność prowadzoną przez przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Urząd Pracy. 

W imieniu Komisji Rewizyjnej wykonanie budżetu omówił przewodniczący tej komisji radny Stanisław Ratajski. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej odczytali wiceprzewodniczący Juliusz Poczta i Józef Januszkiewicz.

W przeprowadzonym na zakończenie debaty absolutoryjnej głosowaniu radni jednogłośnie zaakceptowali wykonanie budżetu za rok 2008.

 Zobacz wystąpienie Starosty Krotoszyńskiego. (PDF)