Wirtualny spacer po urzędzie

Zapraszamy na sesję

 XXXVI sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego odbędzie się w piątek 24 kwietnia  2009 r. o godzinie 13,00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Krotoszynie przy ul. Kołłątaja 7. Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.

2.Ustalenie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

5.Interpelacje i zapytania radnych.

6.Wnioski i oświadczenia radnych.

7.Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok  oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z tego tytułu.

8.Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zasad  udzielania stypendiów dla uczniów w roku szkolnym 2008/2009

b)nadania Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Konarzewie imienia ks. Jana Twardowskiego,

c) nadania Szkole Podstawowej Specjalnej w Konarzewie imienia ks. Jana Twardowskiego,

d) nadania Gimnazjum Specjalnemu w Konarzewie imienia ks. Jana Twardowskiego,

e) nadania Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Konarzewie imienia ks. Jana Twardowskiego,

f) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych specjalnych, publicznych gimnazjów specjalnych, publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz publicznych szkół ponadgimnazjalnych specjalnych na terenie powiatu krotoszyńskiego.

g)  wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Koźminie Wielkopolskim,

h) wyrażenia woli nawiązania współpracy ze związkiem gmin Marcali,

i) zmiany uchwały nr XXXII/144/08 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu  na 2009 rok,

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Zapytania i wolne głosy.

11. Zamknięcie obrad.