Wirtualny spacer po urzędzie

Sesja Rady Powiatu

W piątek, 27 marca  2009 r. o godzinie 13,00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Krotoszynie przy ul. Kołłątaja 7 odbędzie się XXXV sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego. Porządek obrad:

1.  Otwarcie sesji.

2.  Ustalenie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.  Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

5.  Interpelacje i zapytania radnych.

6.  Wnioski i oświadczenia radnych.

7.  Sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2008 r.

8.  Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie Powiatu Krotoszyńskiego w 2008 r.

9.  Sprawozdanie z działalności Starostwa Powiatowego w Krotoszynie za 2008 r.

10.Podjęcie uchwał w sprawie:

a)  podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego  w Krotoszynie, 

b)  ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe    i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia, nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Krotoszyński, 

c)  ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania  i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Krotoszyński, 

d)  zmiany uchwały nr XXXII/144/08 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu  na 2009 rok,

e)  upoważnienia Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego do podejmowania działań związanych z przygotowaniem przez Powiatowy Urząd Pracy projektu „Krok do kariery” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

11.     Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12.     Zapytania i wolne głosy.

13.     Zamknięcie obrad.