Wirtualny spacer po urzędzie

Sprawdź księgi wieczyste

STAROSTA KROTOSZYŃSKI  informuje mieszkańców Powiatu Krotoszyńskiego o konieczności sprawdzenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym  stanem prawnym.

Sprawdzenia ksiąg wieczystych można dokonać w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krotoszynie ulica Sienkiewicza 11, od poniedziałku do piątku w godz. 800-1400 pokój nr 1, parter budynku.

O B W I E S Z C Z E N I E  

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 7 września 2007r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 191, poz. 1365) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji niezbędnych do ustalenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym (Dz. U. Nr 241, poz. 1770)

 STAROSTA KROTOSZYŃSKI informuje mieszkańców Powiatu Krotoszyńskiego o konieczności sprawdzenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym  stanem prawnym. Sprawdzenia ksiąg wieczystych można dokonać w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krotoszynie ulica Sienkiewicza 11, od poniedziałku do piątku w godz. 800-1400 pokój nr 1, parter budynku.

W szczególności należy sprawdzić zapisy działu II (własność) księgi wieczystej, jak również na podstawie danych uzyskanych z ewidencji gruntów i budynków porównać zapisy w dziale I księgi wieczystej (oznaczenie nieruchomości). Treść księgi wieczystej jest jawna i dostępna do wglądu dla każdego.

Dokumentami potwierdzającymi własność danej nieruchomości mogą być:

- umowa sprzedaży nieruchomości wraz  przeniesieniem prawa własności sporządzona w formie aktu notarialnego    

- ostateczna decyzja administracyjna orzekająca o nadaniu własności nieruchomości

- prawomocne orzeczenie właściwego sądu (np. postanowienie o nabyciu spadku, postanowienie o zasiedzeniu nieruchomości itp.)

W przypadku, gdy zapisy w dziale I i II księgi wieczystej nie są zgodne z rzeczywistym stanem prawnym i faktycznym należy złożyć w wydziale ksiąg wieczystych wniosek wraz
z odpowiednimi dokumentami. Jeśli chodzi o dział II księgi wieczystej, należy dołączyć oryginały dokumentów, o których mowa wyżej, natomiast podstawą oznaczenia nieruchomości (dział I) w księdze wieczystej są dane z ewidencji gruntów i budynków.    

W Starostwie Powiatowym w Krotoszynie przy ulicy 56 Pułku Piechoty Wlkp. 8 zorganizowany został punkt informacyjno-konsultacyjny (pokój nr 4, parter budynku) udzielający szczegółowych informacji w zakresie zagadnień geodezyjnych i wieczystoksięgowych dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-13.00.

 

Zobacz: USTAWA z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (plik PDF, 43 KB)