Wirtualny spacer po urzędzie

Powstało Towarzystwo Współpracy Polsko - Tureckiej

16 stycznia 2009 r. w Centrum Koordynacyjno-Informacyjnym (CKI) przy ul. Zdunowskiej 12 w Krotoszynie odbyło się Zebranie Założycielskie Krotoszyńskiego Towarzystwa Współpracy Polsko-Tureckiej "BOSFOR".

W skład Zarządu weszli:

1.     Emilia Patalas-Poślednicka – Prezes

2.     Ryszard Hęćka – Wiceprezes

3.     Kazimierz Ratajczyk – Skarbnik

4.     Krzysztof Grobelny – Członek Zarządu

5.     Sławomira Fedorowicz – Członek Zarządu 

 

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:1. Andrzej Skrzypczak – Przewodniczący, 2.Jan Pawlik – Wiceprzewodniczący,3.-  Elżbieta Żak – Członek Komisji Rewizyjnej  

 

Statutowe cele Towarzystwa to:

·  inicjowanie i rozwijanie współpracy oraz przyjaźni między społeczeństwem polskim i tureckim,

·  dialog międzykulturowy – propagowanie wśród społeczeństwa polskiego informacji o życiu społeczeństwa tureckiego, jego historii, tradycji, kultury, nauki, osiągnięć społeczno-gospodarczych i technicznych oraz dzielenie się swoimi doświadczeniami i wartościami,

· dialog międzykulturowy – współdziałanie w popularyzowaniu wśród społeczeństwa tureckiego historii, tradycji, kultury, nauki, osiągnięć społeczno-gospodarczych i technicznych narodu polskiego oraz dzielenie się swoimi doświadczeniami i wartościami

· budowanie partnerstwa pomiędzy sektorami społecznymi, publicznymi i gospodarczymi społeczeństw polskiego i tureckiego,

· pobudzanie aktywności ukierunkowanych na rozwój edukacji, podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji oraz zaspakajanie potrzeb społecznych i kulturalnych,

· wspieranie działań na rzecz popularyzacji sportu i zdrowego stylu życia,· wspieranie osób starszych, niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy,

· wspieranie działań na rzecz ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego,

· wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego,

· wspieranie przedsięwzięć w zakresie turystyki,·  nawiązywanie współpracy z aktywnymi działaczami dla realizowanych przez Towarzystwo przedsięwzięć,

· przyczynianie się do rozwoju społeczno-gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości oraz rynku pracy,

· działania na rzecz integracji europejskiej i współpracy między społeczeństwami,

· współuczestniczenie w działalności charytatywnej. 

Towarzystwo będzie realizować swoje cele poprzez:

· współpracę i wymianę doświadczeń z przedstawicielami sektora społecznego, publicznego i gospodarczego, działającymi w zakresie celów Towarzystwa na poziomie krajowym i międzynarodowym,

· inicjowanie, organizowanie i wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, naukowych, oświatowych, sportowych oraz mających na celu popieranie współpracy gospodarczej, jak i wszelkich innych propagujących i realizujących cele Towarzystwa,

·  inspirowanie i utrzymywanie kontaktów z organizacjami, instytucjami i grupami społecznymi w Turcji, zainteresowanymi życiem narodu polskiego i udzielanie pomocy w szerzeniu wiedzy o Polsce oraz nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi partnerami,

· wymianę osób indywidualną i grupową, promowanie więzi osobistych,

· ubieganie się o środki finansowe z zewnętrznych źródeł na realizację celów określonych w statucie. 

Członkowie zarządu towarzystwa spotkali się już m.in. z przedstawicielami delegacji tureckiej, która niedawno odwiedziła Krotoszyn. We współpracy z Gminą Krotoszyn oraz jedną ze szkół zamierzają przystąpić do konkursu Comenius Regio poświęconemu wspólnym działaniom młodzieży w Polsce i w Turcji. 

Wszystkie osoby, które są zainteresowane działalnością Towarzystwa uzyskają informację na ten temat w siedzibie organizacji – przy. ul Zdunowskiej 12.  

Tekst: na podstawie informacji TWP-T.