Wirtualny spacer po urzędzie

Obwieszczenie Starosty Krotoszyńskiego

Zgodnie z art. 11d ust 5,  ustawy z dnia 25 lipca 2008r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w  zakresie dróg publicznych  oraz zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2008r., nr 154, poz. 958, z dnia 26 sierpnia 2008r.), oraz art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst – Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami),

zawiadamiam   o   wszczęciu   postępowania...

...na  wniosek  z dnia 16 stycznia 2009r. ,

oraz uzupełnienie do wniosku z dnia 11 lutego 2009r.

, Miasta   i   Gminy   Krotoszyn

w  sprawie  wydania  decyzji 

o  zezwoleniu  na  realizację  inwestycji  drogowej pod  nazwą   ulica  Gacki ,  w  obrębie  geodezyjnym  Kobierno  i  Nowy Folwark,  gm. Krotoszyn 

Inwestycja  obejmuje  następujące  nieruchomości :

1. Nieruchomości   obecnie  zajęte pod drogę  po  ktorych  przebiegać będzie     inwestycja:-  obręb Nowy Folwark  - działka nr - 27 -  obręb Kobierno   -  działki nr  - 53/2, 54/2, 55/2, 56/1, 57/2, 68/6, 66/3, 66/2, 65/2, 63/2                                      60/3, 59/9

2. Nieruchomości  tymczasowo  zajęte  pod  drogę :-  obręb Kobierno – 61/5, 64/4, 67/1, 215/2

3. Nieruchomości  podlegające  całkowitemu zajęciu pod drogę-  obręb Kobierno – działka nr  - 336

4. Nieruchomości  podlegające  podziałom  po  ktorych  przebiegać  będzie droga-  obręb Kobierno – działki nr – 62, 56/3, 68/4 -  obręb Nowy Folwark – działki nr – 11, 12, 13/3  

Wykaz  nieruchomosci  podlegających  podziałowi: 

Stan nieruchomości przed  podziałemStan  nieruchomości  po  podziale
Numer nieruchomości przewidzianej do podziału ,oznaczona jako działka  nr Powierzchnia nieruchomości przed podziałem (w  ha)Numer nieruchomości po podziale  , ( poza drogą) , pozostającej  we  władaniu dotychczasowych właścicieli   , oznaczona jako działka  nr-  (w ha) Nieruchomości zajęta pod drogę oznaczona jako działka nr - (w ha)
620,370062/1 -  0,360062/2 - 0,0141
56/31,950056/4 -  1,905656/5 – 0,0444
68/40,048768/7 –  0,045268/8 – 0,0035
121,030012/1 –  1,016312/2 - 0,0137
13/31,320013/4 -  1,313413/5 – 0,0066
       114,010011/1 –  4,006411/2 – 0,0036
  

           Z dniem zawiadomienia , nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji  o  zezwoleniu  na  realizację  inwestycji  drogowej , nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna z naruszeniem zakazu , o którym mowa jest nieważna.

      W terminie 14 dni od daty ukazania niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją,  oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie,  Wydział  Architektury i Budownictwa, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. budynek nr 8,  I piętro, pokój nr 9.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.