Wirtualny spacer po urzędzie

Sesja budżetowa

XXXII sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego odbędzie się we wtorek, 30 grudnia 2008 r.,  o godzinie 13,00 w sali posiedzeń Cechu Rzemiosł Różnych w Krotoszynie przy ul. Floriańskiej. W porządku obrad przewidziano m.in. głosowanie nad budżetem powiatu na rok 2009.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.

2.Ustalenie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie    międzysesyjnym.

5.Interpelacje i zapytania radnych.

6.Wnioski i oświadczenia radnych.

7. Informacja o działalności Inspekcji Ochrony Środowiska na terenie Powiatu Krotoszyńskiego w 2007 r.

8.Uchwalenie budżetu na 2009 rok.

9.Podjęcie uchwał w sprawie:

a)  ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia, nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Krotoszyński w roku 2009,

b)  ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Krotoszyński w roku 2009.

c)  zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego zmieniającej uchwałę Nr XXIII/158/04  z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Krotoszyński,

d)  zmiany uchwały Nr XV/89/04 z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych,

e)  zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr XVI/72/07 z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu na 2008 r.,

f)    przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Krotoszyńskiego na 2009 r.

g)  zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2009 r.10.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11.  Zapytania i wolne głosy.

12.  Zamknięcie obrad.