Wirtualny spacer po urzędzie

Nabór na stanowisko głównego księgowego w ZSP nr 2

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola F. Libelta w Krotoszynie poszukuje kandydata na stanowisko głównego księgowego (1 etat).

 

Wymagania konieczne dla kandydatów:  

- wykształcenie wyższe ekonomiczne staż 3 lata lub średnie ekonomiczne staż 6 lat

- osoba nie karana za przestępstwa popełnione umyślnie

- osoba ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełnych praw publicznych

- cieszy się nieposzlakowaną opinią

 

- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku 

Wymagania dodatkowe:

- preferowane wykształcenie wyższe

- wskazane doświadczenie na podobnym stanowisku w jednostce sektora publicznego ( 2 lata)

- znajomość przepisów rachunkowości budżetowej

- znajomość prawa w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego

- zdolność do interpretacji i stosowania prawa

- umiejętność do pracy w zespole

- biegła znajomość obsługi komputera oraz znajomość programów księgowych w tym programu VULCAN

- rzetelność, systematyczność, odpowiedzialność, terminowość 

Główne zadania:

1. Prowadzenie rachunkowości szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.

2. Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami.

3. Analiza wykonania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych.

4. Opracowanie projektów budżetu i bieżąca kontrola realizacji wydatków.

5. Opracowanie miesięcznych rozliczeń i sprawozdań finansowych.

6. Wykonywanie czynności zawartych w ramowej instrukcji obiegu dokumentów księgowych.

7. Sporządzanie list płac.

8. Prowadzenie kart wynagrodzeń.

9. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych.

10. Elektroniczne przekazywanie środków na rachunki ZUS, US, i innych kontrahentów.

Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny + CV;

2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ze zdjęciem;

3. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenia o uprawnieniach zawodowych (świadectwa, dyplomy);

4. posiadane kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie o odbyciu stażu;

5. zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na objęcie stanowiska głównego księgowego;

6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji;

7.oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

8. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;

9. oświadczenie, że osoba nie była karana prawomocnie za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowej oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe; 

Dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie, Plac Jana Pawła II nr 5, 63-700 Krotoszyn, w terminie 14 dni od pojawienia się ogłoszenia tj. do dnia 30.12.2008 r. Koperta zaklejona powinna zawierać dopisek „oferty zatrudnienia na stanowisko głównego". Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Lista kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodatkowych informacji dotyczących naboru udziela dyrektor szkoły mgr Roman Olejnik  tel. (0 62) 725-22-28 wew. 33