Wirtualny spacer po urzędzie

Szkoły realizują projekty

Wojewoda Wielkopolski w październiku br. ogłosił konkurs na regionalne lub lokalne programy uwzględniające założenia rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”. Spośród czterech, dwa wnioski, złożone przez Powiat Krotoszyński, zostały pozytywnie rozpatrzone. Dotację otrzymały - Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie w kwocie 28 000 zł oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Konarzewie w kwocie 3 070 zł.

Zespół Szkół Specjalnych w Krotoszynie realizuje projekt pn. „Czas wolny to czas ważny”.  Program ten ma celu pokazanie i nauczenie uczniów jak umiejętnie wykorzystać czas wolny. Proponowane zadania mają wdrożyć beneficjentów programu w aktywne i twórcze spędzanie czasu poza lekcjami. Projekt ma pomóc w eliminowaniu absencji, nudy, poczucia osamotnienia uczniów niepełnosprawnych oraz przyczynić się do eliminowania zjawiska naruszania istniejących norm prawnych i społecznych. Oferta skierowana jest do uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Krotoszynie, o różnym stopniu upośledzenia umysłowego i wielorakich niepełnosprawnościach oraz zagrożonych dyskryminacją, pochodzących z różnych środowisk w tym wiejskich, z rodzin dysfunkcyjnych i o niskim statusie materialnym.Projekt realizowany jest w następujących formach:1.     Zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności o charakterze artystyczno-kulturowym (m.in. warsztaty wokalne, teatralne, taneczne),2.Zajęcia kształtujące postawy przedsiębiorczości, podejmowania aktywności edukacyjnej i zawodowej, zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z uwzględnieniem technologii informacyjnej i telekomunikacji (m.in. zajęcia pozalekcyjne z postaw przedsiębiorczości, zajęcia z zakresu małej poligrafii, tworzenia i obróbki filmów, projektowanie druków ozdobnych),3.Pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia sportowe rozwijające zainteresowania, zamiłowania i uzdolnienia (zajęcia sportowe, turnieje i zawody),4.Podsumowanie projektu – spotkanie integrujące środowiska biorące udział w projekcie. 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Konarzewie realizuje projekt pt. „Cztery pory roku w kuchni”. Skierowany jest on dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Są to uczniowie Ośrodka w wieku od 12 do 20 lat. Dzieci pochodzą z terenów wiejskich powiatu krotoszyńskiego. Program koncentruje się na wprowadzeniu rozwiązań zwiększających efektywność kształcenia i wychowania. Zakłada on również nowy sposób pracy z uczniem, skoncentrowany na wyrównywaniu szans edukacyjnych, podnoszeniu kompetencji i zdolności oraz na umiejętności atrakcyjnego zagospodarowania czasu. Przesłaniem programu jest propagowanie zdrowej i smacznej kuchni. Zajęcia mają za zadanie kształtować wśród uczniów postawę przedsiębiorczości oraz uczyć podejmowania decyzji. Poprzez realizację projektu podopieczni Ośrodka poznają tradycje kulinarne naszego regionu oraz będą mieli okazję wielozmysłowego poznawania wytworów swojej pracy. Program uwzględnia funkcję wychowawczą i opiekuńczą szkoły i rodziny, a także promuje aktywny i zdrowy tryb życia, w szczególności polegający na: czytaniu ze zrozumieniem, działaniu zgodnie z przepisem, rozpoznawaniu produktów spożywczych gotowych do spożycia i wymagających obróbki, przygotowaniu prostych potraw (smażenie, gotowanie, odgrzewanie itd.), umiejętności odkodowania piktogramu na opakowaniach, posługiwaniu się sprzętem kuchennym, przechowywaniu żywności w lodówce, zamrażarce, w szafce, nakrywaniu stołu, wyszukiwaniu potraw kulinarnych z uwzględnieniem pór roku, poznawaniu potraw charakterystycznych dla kuchni naszego regionu, budzeniu lub pogłębianiu zainteresowań związanych z przygotowaniem różnych potraw.            

Realizacja obu programów zakończy się w grudniu br.