Wirtualny spacer po urzędzie

Sesja Rady Powiatu

XXVII sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego odbędzie w czwartek 30 października  2008 r. o godzinie 13,00 w sali Cechu Rzemiosł Różnych przy ul. Floriańskiej w Krotoszynie.

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Wnioski i oświadczenia radnych.

7. Organizacja oświaty powiatowej w roku szkolnym 2008/2009.

8. Informacja  o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie Powiatu Krotoszyńskiego w 2008 r.

9.  Podjęcie uchwał w sprawie:

a) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu  radnego Dariusza Dębickiego,

b) zmiany uchwały nr XIII/86/08 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie określenia zadań i ustalenia planu finansowego środków przekazywanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

c)  zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr XVI/72/07 z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu na 2008 r.

d) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

10. Analiza oświadczeń majątkowych.

11.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12.  Zapytania i wolne głosy.

13 Zamknięcie obrad.