Wirtualny spacer po urzędzie

XXII Sesja Rady Powiatu

XXII sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego odbędzie się w piątek 30 maja 2008 r. o godzinie 13,00 w sali posiedzeń Cechu Rzemiosł Różnych, ul. Floriańska w Krotoszynie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Wnioski i oświadczenia radnych.

7. Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie za 2007 r.

8. Stan sanitarno – epidemiologiczny w Powiecie Krotoszyńskim w 2007 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie odnośnie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Krotoszyńskiego.

b) zmiany uchwały Nr XVI/72/07 z dnia 21 grudnia 2007 r. w
sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2008 r.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Zapytania i wolne głosy.

12. Zamknięcie obrad.