Wirtualny spacer po urzędzie

OBWIESZCZENIE: sprawdź księgi wieczyste!

STAROSTA KROTOSZYŃSKI informuje mieszkańców Powiatu Krotoszyńskiego o konieczności sprawdzenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym.

O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 7 września 2007r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 191, poz. 1365) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji niezbędnych do ustalenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym (Dz. U. Nr 241, poz. 1770)

 

STAROSTA KROTOSZYŃSKI
informuje
mieszkańców Powiatu Krotoszyńskiego o konieczności sprawdzenia zgodności
ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym.

 


Sprawdzenia ksiąg wieczystych można dokonać w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krotoszynie ulica Sienkiewicza 11, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00 pokój nr 1, parter budynku.

W szczególności należy sprawdzić zapisy działu II (własność) księgi wieczystej, jak również na podstawie danych uzyskanych z ewidencji gruntów i budynków porównać zapisy w dziale I księgi wieczystej (oznaczenie nieruchomości). Treść księgi wieczystej jest jawna i dostępna do wglądu dla każdego.

Dokumentami potwierdzającymi własność danej nieruchomości mogą być:
- umowa sprzedaży nieruchomości wraz przeniesieniem prawa własności sporządzona w formie aktu notarialnego
- ostateczna decyzja administracyjna orzekająca o nadaniu własności nieruchomości
- prawomocne orzeczenie właściwego sądu (np. postanowienie o nabyciu spadku, postanowienie o zasiedzeniu nieruchomości itp.)

W przypadku, gdy zapisy w dziale I i II księgi wieczystej nie są zgodne z rzeczywistym stanem prawnym i faktycznym należy złożyć w wydziale ksiąg wieczystych wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami. Jeśli chodzi o dział II księgi wieczystej, należy dołączyć oryginały dokumentów, o których mowa wyżej, natomiast podstawą oznaczenia nieruchomości (dział I) w księdze wieczystej są dane z ewidencji gruntów i budynków.

W Starostwie Powiatowym w Krotoszynie przy ulicy 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10 zorganizowany został punkt informacyjno-konsultacyjny (pokój nr 2, parter budynku) udzielający szczegółowych informacji w zakresie zagadnień geodezyjnych i wieczystoksięgowych dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-13:00.

 

Starosta Krotoszyński
Leszek Kulka

ZOBACZ: USTAWA z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (plik PDF, 3 strony, 213 KB)