Wirtualny spacer po urzędzie

POBÓR 2008 - uwaga! Zmiana miejsca poboru!

Pobór na terenie powiatu krotoszyńskiego odbędzie się od 10 marca do 10 kwietnia 2008. W tym roku zmienia się miejsce przeprowadzenia poboru! Wezwane osoby mają stawić się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, przy ul. Mickiewicza 11 w Krotoszynie.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 11 października 2007r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2008r. (Dz.U.Nr201 poz.1461) , pobór na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 4 lutego do dnia 30 kwietnia 2008r.

Pobór na terenie powiatu krotoszyńskiego odbędzie się od dnia 10 marca 2008r. do dnia 10 kwietnia 2008r.

Pobór zostanie przeprowadzony w pomieszczeniach byłego internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ,ul. Mickiewicza 11 w Krotoszynie. Pobór będzie obejmował mężczyzn urodzonych w 1989r. Obowiązkowi stawienia się do poboru podlegają także mężczyźni urodzeni w latach 1984-1988 , którzy dotąd nie stawili się do poboru.

Do stawienia się przed Powiatową Komisję Lekarską wzywa się poborowych urodzonych w roku 1988 i latach wcześniejszych , którzy:

1. zostali uznani ze względu na stan zdrowia za czasowo niezdolnych do odbycia zasadniczej służby wojskowej, jeśli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem poboru;

2. złożyli wnioski o ponowne ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej.

Do poboru wzywa się kobiety :
1. urodzone w latach 1980 - 1990 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej , które w roku 2007/2008 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych;

2. posiadające zgodę rektora wyższej szkoły morskiej na odbywanie zajęć wojskowych w tej szkole , jeżeli wystąpią z wnioskiem o skierowanie ich do powiatowej komisji lekarskiej.


Każdy poborowy podlegający obowiązkowi stawienia się przed Powiatową Komisję Lekarską otrzyma wezwanie imienne wystawione przez Burmistrza/Wójta wzywające do zgłoszenia się do poboru wraz z ankietą "Wykaz dodatkowych informacji pozyskiwanych dla potrzeb uzupełnienia danych ewidencyjnych w systemie informatycznym", którą po wypełnieniu należy dostarczyć na komisję lekarską w dniu zgłoszenia się na pobór. Nie otrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia poborowego , podlegającego stawiennictwu do poboru, od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.


W wyznaczonym dniu poborowy stając do poboru winien przy sobie posiadać:
1. dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach - inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości np. paszport, legitymacja szkolna, legitymacja ubezpieczeniowa,

2. dokumenty lekarskie dotyczącą stanu zdrowia , w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień stawienia się na pobór,

3. aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm. (bez nakrycia głowy),

4. dokument stwierdzający wykształcenie lub pobieranie nauki (ostatnie świadectwo , zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki),

5. prawo jazdy,

6. potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji,

7. poborowy powinien znać rok urodzenia ojca, matki i rodzeństwa , miejsce pracy lub nauki.

8. wypełnioną ankietę "Wykaz dodatkowych informacji pozyskiwanych dla potrzeb uzupełnienia danych ewidencyjnych w systemie informatycznym".

Poborowy, który zgłasza się do poboru po raz kolejny powinien posiadać przy sobie dowód osobisty, książeczkę wojskową oraz dokumenty lekarskie dotyczące zmian w stanie zdrowia w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie od poprzedniego poboru.

Poborowi poszczególnych gmin powiatu krotoszyńskiego zostaną wezwani przed Powiatową Komisję Lekarską w następujących terminach:
1. Miasto i Gmina Krotoszyn - 10. 03 ÷ 21. 03. 2008 r.
2. Miasto i Gmina Koźmin Wlkp. -25. 03 ÷ 28. 03. 2008r.
3. Gmina Rozdrażew 31. 03 ÷ 01 .04. 2008r.
4. Miasto i Gmina Kobylin - 01. 04 ÷ 03.04. 2008 r.
5. Gmina i Miasto Zduny - 04. 04 ÷ 07. 04. 2008r.
6. Miasta Sulmierzyce - 08. 04 . 2008r.
7. Kobiety - 09. 04 . 2008 r.

Poborowi, którzy w okresie od dnia ogłoszenia do dnia rozpoczęcia poboru zmienili miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące , zgłaszają się do wójta lub burmistrza właściwego ze względu na ich miejsce pobytu stałego ( zamieszkania ) lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące , który wyznacza miejsce i termin stawienia się do poboru.

Poborowi, którzy z ważnych przyczyn nie mogą stawić się do poboru w wyznaczonym terminie i miejscu, są obowiązani zawiadomić o tym wójta lub burmistrza , właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące, najpóźniej w dniu , w którym są obowiązani stawić się do poboru , dołączając jednocześnie dokumenty potwierdzające przyczyny niestawiennictwa lub telefonicznie do Powiatowej Komisji Lekarskiej nr tel. 062 725 32 75 . Po ustaniu przyczyn niestawiennictwa poborowy powinien niezwłocznie zgłosić się do właściwego wójta lub burmistrza, który wyznacza mu termin i miejsce stawienia się do poboru.

W razie nie stawienia się poborowego do poboru bez uzasadnionej przyczyny , wójt , burmistrz na wniosek przewodniczącego komisji lekarskiej nakłada grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie poborowego przez Policję do komisji lekarskiej, w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Poborowi, którzy wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy lub przepisów wydanych na jej podstawie nie stawią się bez uzasadnionej przyczyny przed komisją lekarską w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlegają grzywnie lub karze ograniczenia wolności ( art. 224 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej - Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 ).

W roku bieżącym w czasie trwania poboru, przy współpracy z PCK będzie propagowana akcja honorowego krwiodawstwa. Każdy poborowy jeżeli wyrazi taką wolę będzie miał możliwość honorowego oddania krwi.

Szczegółowe informacje na temat poboru można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Wydziale Spraw Obywatelskich tel. 062 725 - 42 - 56 wew. 301, lub 725 - 42 - 56 wew. 347 oraz w Urzędach Gmin.

Powiatowa Komisja Lekarska w dniach 10. 03. 2008 r. ÷ 10. 04. 2008r. funkcjonuje w byłym internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ul. Mickiewicza w godz. 7°° ÷ 15°° telefon 062 725 32 75.