Wirtualny spacer po urzędzie

Sesja Rady Powiatu w marcu

XXXII sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego odbędzie się w piątek 31 marca 2017 r. o godzinie 13.00 w sali Urzędu Miejskiego w Krotoszynie, przy ul. Kołłątaja 7.

 Porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.

2.    Ustalenie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.

5.    Interpelacje radnych.

6.    Wnioski i oświadczenia radnych.

7.    Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w 2016 roku.

8.    Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w roku 2016.

9.    Sprawozdanie z działalności Starostwa Powiatowego w 2016 roku.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)    projektu upoważnienia Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego do podejmowania działań związanych z przygotowaniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krotoszyńskim (III)”, który jest odpowiedzią na nabór wniosków o dofinansowanie ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu,

b)   upoważnienia Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego do podejmowania działań związanych z przygotowaniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie krotoszyńskim (III)”, który jest odpowiedzią na nabór wniosków o dofinansowanie ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu,

c)    określenia zadań i ustalenia planu finansowego środków przekazanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

d)   dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.,

e)    założenia branżowej szkoły I stopnia w Koźminie Wielkopolskim,

f)    wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Krotoszyńskiego do realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe,

g)   zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr XXVIII/180/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na 2017 rok,

h)   zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr XXVIII/179/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie  uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2017-2020.

11. Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną.

12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

13. Zapytania i wolne głosy.

14. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący

Rady Powiatu Krotoszyńskiego

 Leszek Kulka